SJÖFS 2005:18 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden)

Ändringar

TSFS 2009:50

I kraft 2009-07-01. PDF 18 kB.

Upph. SJÖFS 2005:18.