Föreskriftsarbete om Transportstyrelsens olycksdatabas

I ett regeringsbeslut 1996 fick dåvarande Vägverket i uppdrag att ta fram ett nytt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Det nya informationssystemet skulle enligt regeringsuppdraget utformas för att stödja trafiksäkerhetsarbetet på nationell, regional och lokal nivå för att ge underlag som underlättade valet av trafiksäkerhetsåtgärder. Arbetet med att skapa informationssystemet påbörjades under andra halvan av 1990-talet. Systemet fick namnet Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada) och förs i dag av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens olycksdatabas Strada kommer från 1 juli 2021 att regleras av en ny lagstiftning. Den nya regleringen är lag (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas samt förordning (2021:511) om Transportstyrelsens olycksdatabas. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att det blir obligatoriskt för Polisen och sjukvården att rapportera in personskadeolyckor som inträffat på väg, med fritidsbåt, snöskoter och fyrhjuling i terräng i Transportstyrelsens olycksdatabas. Samtidigt blir även Kustbevakningen skyldiga att rapportera in personskadeolyckor som inträffat med fritidsbåt i samma olycksdatabas. Det medför även att kravet på samtycke från patienten vid sjukvårdens rapportering kommer att tas bort. Utifrån den nya lagstiftningen får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheterna, behörighet och säkerhet, direktåtkomst och ersättning till vårdgivare.
Ett föreskriftsarbete har nu påbörjats hos Transportstyrelsen, där man inledningsvis kommer att se över vilka bestämmelser som är nödvändiga och som ryms inom de givna bemyndigandena.


Planerat ikraftträdande: 1 januari 2022

Kontaktpersoner:

Mejl: Magnus Berg

Mejl: Erik Olsson

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!