Föreskriftsarbete om tekniska egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Under åren 2009 till 2014 genomfördes ett antal organisatoriska och ansvarsmässiga förändringar bland myndigheterna inom transportområdet. Detta har skett genom att man skilt mellan myndighetsroll (t.ex. reglering och tillsynsverksamhet på transportområdet) och förvaltarroll (t.ex. att ansvara för byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar). Ett motiv för detta var att garantera en effektiv och tillförlitlig tillsyn och normgivning inom alla trafikslag.

I och med förordningen (SFS 2014:35) om ändring i plan- och byggförordningen, kompletterades Transportstyrelsen bemyndigande att meddela föreskrifter till att omfatta tunnelbanor och spårvägar samt de anordningar som hör till dessa.
Syftet med PBF-projektet är att på ett samlat sätt lägga grunden till ett verksamhetsområde som levererar relevanta och väl avvägda föreskrifter enligt bemyndigandet ovan.

I avsaknad av nationella föreskrifter för spårvägar och tunnelbanor så styrs dessa byggnadsverk principiellt, kravmässigt via byggherrarnas egna krav. I vissa fall tillämpas dock Transportstyrelsens krav för järnvägssystemet analogt. Införande av nationella föreskrifter för spårvägar och tunnelbanor bedöms på sikt ge kostnadsbesparingar samt tydligare och begripligare regler jämfört med dagens system där ett antal olika byggherrekrav tillämpas.

I detta föreskriftsarbete kommer arbetet, så långt det är möjligt, att eftersträva balans och likformighet i krav och kravnivåer mellan de olika markbaserade trafikslagen.

Förslaget till nya föreskrifter (byggregler) har varit ute på externremiss. Föreskrifterna planeras träda i kraft under första delen av 2022.

Kontaktperson: Per Andersson
E-post: per.andersson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!