Ändringar i regler om passagerarfartygssäkerhet

Just nu pågår en översyn av EU:s lagstiftning om passagerarfartygssäkerhet. Syftet är att utvärdera lagens tillämpningsområden och ändamålsenlighet.

Översynen har hittills visat att lagstiftningen är ändamålsenlig men att det finns förbättringsmöjligheter. För att förbättra lagstiftningen presenteras nu tre förslag för att se över direktiven:

  1. Förenkla, förtydliga och förnya direktivet om säkerhetsbestämmelser för passagerarfartyg i inrikesfart (2009/45/EG)
  2. Anpassa direktivet om registrering av personer ombord på passagerarfartyg (98/41/EG) till den tekniska utvecklingen som skett i samhället.
  3. Slå samman direktivet om hamnstatskontroll (2009/16/EG) och direktivet om inspektioner av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg (1999/35/EG)

Sverige ställer sig preliminärt positiv

Sverige ställer sig preliminärt positiv till översynen av regelverken och välkomnar att de förenklas och effektiviseras.

Transportstyrelsen och Näringsdepartementet kommer att verka för att regelverken blir ändamålsenliga, effektiva och uppnår sitt syfte och mål. Ambitionen är att minska administrativa bördor, särskilt för små- och medelstora företag, utan att det påverkar säkerhetsnivån negativt.

Första remissrundan är avslutad

Förslagen har varit ute på en första remiss till berörda myndigheter, branschorganisationer och fackrepresentanter. En fortsatt dialog med branschrepresentanter kommer ske under förhandlingens gång.

Förslagen förhandlas nu inom EU

Förhandlingen om förslagen påbörjades den 7 juli 2016 i rådsarbetsgruppen för sjöfart. Först behandlas förslaget om ändringar i direktiv 2009/45/EG gällande säkerhetsbestämmelser för passagerarfartyg i inrikes fart. Därefter kommer arbetet fortsätta med övriga förslag.

Kontakt

Om du vill veta mer om direktiven kontaktar du följande personer för respektive direktiv:

Direktiv 98/41/EG - Pia Karlsson
Pia.Karlsson@transportstyrelsen.se
076 721 1052

Direktiv 1999/35/EG - Dan Sarenius
Dan.Sarenius@transportstyrelsen.se
076 721 1058

Direktiv 2009/45/EG - Kristian Karlernäs
Kristian.Karlernas@transportstyrelsen.se
076 720 0568