Nytryck av föreskrifter och allmänna råd om sjöfartsskydd, SJÖFS 2004:13

2020-12-15

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete med syfte att göra ett nytryck av SJÖFS 2004:13, föreskrifter om sjöfartsskydd.

Föreskrifterna om sjöfartsskydd SJÖFS 2004:13 är baserade på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar.

Inom ramen för regelförenklingsarbete har Transportstyrelsen för avsikt att föra över föreskrifterna och de allmänna råden från Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS till Transportstyrelsens författningssamling TSFS.

För att skapa tydligare regler vill Transportstyrelsen införa ett nytryck där flera ändringsföreskrifter konsolideras i en mer översiktlig och lättillgänglig version. Vi vill ändra villkoren för anmälan av tillsyn av hamnanläggningar så att det blir verksamhetsutövaren som ansvarar för att hamnanläggningen anmäls till tillsyn och att tillsyn ska beställas inom viss tid från önskat tillsynsdatum. Vi kommer även att revidera föreskrifterna i sin helhet på ett redaktionellt plan för att säkerställa att deras struktur, språk och innehåll är tydlig, lättförståelig och adekvat.

Ikraftträdande

De nya föreskrifterna och allmänna råden beräknas träda i kraft den 1 december 2022.

Kontakt

För frågor gällande förändring av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:
Johan Hogenfält, hamnskyddsinspektör
johan.hogenfalt@transportstyrelsen.se
010-495 47 05

Till toppen