Nytryck av IMDG-koden

2022-06-22

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är IMO:s internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss.

Från och med den 1 juli 2022 är det version 40 av IMDG-koden som ska tillämpas i Sverige. De svenska föreskrifterna  som införlivar IMDG-koden innehåller en konsoliderad utgåva av IMDG-koden på svenska.

Ikraftträdande

Den nya författningen TSFS 2022:52 träder i kraft den 1 juli 2022.

Författningen kan beställas via Beställ författningar.

IMDG-koden består bland annat av följande delar:

  • Allmänna bestämmelser, definitioner och utbildning.
  • Klassificering.
  • Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag.
  • Bestämmelser för förpackningar och tankar. 
  • Bestämmelser för avsändning.
  • Tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, UN-tankar, MEG-containrar och tankfordon.
  • Bestämmelser om transportförfaranden.

Transportstyrelsen kan i speciella undantagsfall medge individuella tillstånd från gällande bestämmelser i IMDG-koden, under förutsättning att säkerheten inte äventyras. Ansök om undantag från IMDG-koden.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av författningen är ni välkomna att kontakta:

Helena Ragnarsson, handläggare farligt gods 
helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se
010-495 33 22

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

 

Ta del av de nya föreskrifterna på vår regelwebb:

TSFS 2022:52

Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)