Nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn

2022-03-29

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn, TSFS 2022:14 som träder i kraft den 1 juli 2022.

Transportstyrelsen inför nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn. Föreskrifterna kompletterar lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) och förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen).
Föreskrifterna ska tillämpas av leverantörer av samhällsviktiga tjänster som uppfyller kraven i 3 § första stycket 1 nyss nämnda lag och som identifierats genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:9) om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.
Enligt 12-14 §§ ovan nämnda lag är leverantörer av samhällsviktiga tjänster skyldiga att vidta vissa säkerhetsåtgärder. Leverantörerna ska bl.a. upprätta en riskanalys, vidta ändamålsenliga och proportionerliga tekniska och organisatoriska åtgärder samt hantera incidenter. Avsikten med de nya föreskrifterna och allmänna råden är att närmare ange vad som krävs av leverantörerna för att de ska uppfylla dessa krav på säkerhetsåtgärder.

Nya författningen

Den nya författningen TSFS 2022:14 hittar du i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att maila:

nis@transportstyrelsen.se

Till toppen