Nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk, IGC-koden

2021-11-09

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk, vilket har resulterat i författningen TSFS 2021:89.

De internationella koderna om konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk, IGC-koden och GC-koden, har införlivats i svensk rätt genom Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2006:36 (IGC) och 2007:4 (GC). IMO har sedan föreskrifterna trädde i kraft och senast ändrades, reviderat koderna genom antagandet av flera nya resolutioner. För att införliva de av IMO beslutade ändringarna av koderna har nya föreskrifter tagits fram. Införlivandet sker såsom tidigare genom att föreskrifternas paragrafer anger att koderna ska gälla som svensk rätt. Koderna (på engelska) tas in som bilagor till föreskrifterna.

Samtidigt föreslås att föreskrifterna överförs från Sjöfartsverkets till Transportstyrelsens författningssamling. I och med det har paragraferna i föreskrifterna i viss mindre mån justerats rent språkligt och redaktionellt. Detta för att modernisera dem och i möjligaste mån åstadkomma likformighet med Transportstyrelsens övriga föreskrifter om transport av farliga ämnen och produkter. 

Ikraftträdande

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.
I och med Transportstyrelsens nytryck så upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).

Föreskrifterna för GC-koden (TSFS 2022:4) träder i kraft den 1 mars 2022.
I och med Transportstyrelsens nytryck så upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:4) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (GC-koden).

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:
Robin Cook
Handläggare, Sjö- och luftfart
robin.cook@transportstyrelsen.se
010-495 52 00

Marie Öhmark
Jurist, enhet Sjöfart
marie.ohmark@transportstyrelsen.se
010-495 31 25

Ta del av de nya IGC-föreskrifterna från den 10 november 2021:

TSFS 2021:89.
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden)

Ta del av de nya GC-föreskrifterna från den 18 februari 2022:

TSFS 2022:4
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (GC-koden)