Ändringar i åtgärder mot förorening från fartyg, TSFS 2010:96

2022-11-29

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:98.

Syftet med föreskriftsarbetet är att genomföra FN:s internationella sjöfartsorgans (IMO) resolutioner gällande ändringar av marpolkonventionen i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Krav införs på att det ska finnas provtagningspunkter för kontroll av svavelhalten i bränsle ombord på fartyg. I Arktis införs förbud för fartyg att frakta fartygsbränsle som definieras som tung olja (HFO) samt att använda HFO som fartygsbränsle. I Antarktis införs förbud för fartyg att frakta HFO, oavsett användningsområde, samt förbud att använda HFO som fartygsbränsle. Undantag avseende besiktningar införs för pråmar som är obemannade och inte har motorer eller andra maskiner ombord, och som därmed inte genererar oljehaltigt avfall, toalettavfall eller utsläpp till luft.

En redaktionell ändring görs genom att definitionen av Antarktisområdet flyttas från 9 kap och 12 kap till bilaga 1.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen TSFS 2022:98 träder i kraft den 1 januari 2023. 

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av författningen är ni välkomna att kontakta:

Henrik Ramstedt, sakhandläggare
henrik.ramstedt@transportstyrelsen.se
010-495 32 51

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Ta del av de nya föreskrifterna på vår regelwebb:

TSFS 2022:98

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg