Trafikregler för Luftfart

Den 4 december 2014 trädde EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden in flygtrafiken (Standardised European Rules of the Air, SERA) i kraft. Samtidigt trädde nya nationella regler i kraft som kompletterar SERA genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart.

Trafikregler för Luftfart finner du i följande dokument

 • SERA-förordningen
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart
 • Transportstyrelsens två handböcker:
  1. Handbok trafikregler för VFR-flygning
  2. Handbok trafikregler utom VFR

Länkar till dokument som omnämns i ovanstående text finns i menyn till höger.

Bakgrund och förtydliganden

EU har fastlagt trafikregler för luftfarten som är gemensamma för hela EU. Dessa regler finns samlade i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden in flygtrafiken (Standardised European Rules of the Air), i vardagligt tal SERA-förordningen.SERA-förordningen trädde i kraft den 4 december 2014 och ersätter tidigare Bestämmelser för luftfarten (BCL-T).

Vägledning och alternativ

I syfte att förtydliga reglerna i SERA-förordningen har EU gett ut AMC (Acceptable Means of Compliance) som motsvarar alternativa sätt att uppfylla reglerna) och GM (Guidance Material) som motsvarar vägledande material.

Ändringar i SERA

Den 10 augusti 2016 trädde ändringar av SERA-förordningen i kraft.
Ändringen (SERA Part C 2016/1185) av SERA-förordningen ska tillämpas från och med den 12 oktober 2017. Följande ändringar i SERA ska dock tillämpas redan från och med den 18 augusti 2016.

 • Artikel 1.1.
 • Artikel 1.2 f, i, j, l och o.
 • Artikel 1.3.
 • Artikel 2. 5., och
 • Punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 26 b, 26 c, 27 och 28 i bilagan.

I tillägg gäller även Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart som kompletterar SERA-förordningen i vissa delar.

Handböcker

För att underlätta tillämpningen av gällande trafikregler har Transportstyrelsen tagit fram två handböcker

 1. Handbok trafikregler för VFR-flygning
 2. Handbok trafikregler utom VFR

Transportstyrelsen kommer att under 2017 uppdatera TSFS 2014:71 och handböckerna med anledning av senaste ändringen av SERA-förordningen.

EASA broschyr

Den europeiska luftfartsmyndigheten EASA (European Aviation Safety Agency) har även tagit fram en broschyr för allmänflyget som beskriver SERA. Notera dock att det kan finnas nationella avvikelser. Ett exempel på det är att Sverige valt att inte införa Radio Mandatory Zones eller Transponder Mandatory Zones.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att skriva till:

luftfart@transportstyrelsen.se