EASAs regelprocess

Bakgrund 

I förordning (EG) nr 216/2008, "grundförordningen", ges EASA uppdraget att bistå kommissionen med att utarbeta regelförslag. Inom begreppet ”regler” inryms även t.ex. AMC, Advisory Means of Compliance och CS, Certification Specifications. Om regelförslagen är avsedda att vara bindande föreskrifter, överlämnar EASA förslagen efter remissbehandling som yttranden till Europeiska kommissionen. Kommissionen har ensamrätt inom EU att lägga fram lagförslag som sedan antas antingen av rådet och parlamentet i det ordinarie lagstiftningsförfarandet eller av kommissionen i ett kommittéförfarande där medlemsstaterna är representerade i kommittén. Icke-bindande, rådgivande material kan EASA däremot själv besluta om.

Regelprocessen 

EASA:s styrelse har fastställt en regelprocess (Rulemaking Procedure) som tillämpas för alla regelförslag som EASA utarbetar, det vill säga för både bindande och icke-bindande regler. EASA rådgör med MAB och SAB och sammanställer årligen ett program som innehåller prioriterade regelaktiviteter med tidplan. EASA utarbetar själv regelförslagen eller tillsätter arbetsgrupper till vilka MAB och SAB ombeds att nominera deltagare. Regelprocessen ändrades 2015 genom att större vikt läggs vid att ifrågasätta om ändringar i regelverken, eller fler regler överhuvudtaget, är lämpligt.

Regelproceduren hittar du här.

MAB, TeB och SAB 

De nationella luftfartsmyndigheterna i medlemsstaterna är representerade i en grupp, MAB, Members States Advisory Body, som är rådgivande till EASA i frågor som rör regelutveckling och prioriteringen i arbetet. Det finns också undergrupper (TeB, Technical Bodies) där EASA kan inhämta råd från de olika sakområdena. En grupp med motsvarande uppgifter, SAB Stakeholders Advisory Body, finns inrättad för representanter för flygbranschen och dess organisationer.

Remiss NPA 

Regelförslagen analyseras i allmänhet genom att en preliminär konsekvensanalys (PIA) tas fram, vilken ger underlag till prioritering samt val av metod för regelutveckling. Det görs även en bedömning om en regeländring är den mest effektiva metoden för att åtgärda problemet. EASA tar i vissa fall beslut om att föreslå en regeländring. Förslagen  remissbehandlas genom att de publiceras som NPA (Notice of proposed amendment) på EASA:s webbplats. Alla som önskar har möjlighet att lämna yttranden, vilket sker på EASA:s webbplats i ett särskilt elektroniskt verktyg, CRT (comment-response tool). Normal remisstid är tre månader. Regelprocessen innehåller sedan 2015 också ett ”snabbspår” i de fall då regelförslagen är av brådskande art, eller om de anses ha obetydlig påverkan. I dessa fall kan EASA:s verkställande direktör besluta att inte genomföra en remiss som NPA innan beslutet publiceras. 

Remissammanställning CRD 

Efter avslutad behandling av en remiss publicerar EASA ett dokument med en sammanställning av alla inkomna yttranden samt bedömningar av dessa, inklusive nya textförslag och förslag till övergångsregler. Dokumentet kallas CRD (comment-response document) och publiceras på EASA:s hemsida 

Yttrande till kommissionen 

Baserat på resultatet av remissbehandlingen utarbetar EASA sitt yttrande (Opinion) till kommissionen samt slutför eventuellt det rådgivande materialet. Yttrandet till kommissionen innehåller dels en förklarande text och en konsekvensbeskrivning, dels ett utkast till EU-regler. Alla yttranden publiceras på EASA:s hemsida

EU:s lagstiftnings- eller kommittéprocedur 

När kommissionen fått EASA:s yttrande, vidtar kommissionens arbete med att lägga lagförslaget. Förslaget genomgår därefter EU:s lagstiftnings- eller kommittéprocedur, varefter det formellt antas och publiceras på alla de officiella EU-språken i EU:s officiella tidning EUT. Kommissionen kan också lägga fram förslag som inte baseras på EASAs yttranden.