Hur vet jag om föreskrifterna har ändrats?

För att underlätta hanteringen och uppdateringen av föreskrifterna skickas en förteckning ut över vilka föreskrifter som finns i den aktuella serien i samband med utskick av föreskriftsändringar.

Serieförteckningarna ersätter successivt de kontrollistor som finns i BCL-systemet. Av föreskrifternas serieförteckningar framgår det vilka föreskrifter som ingår i en serie och när föreskrifterna trädde ikraft. Det framgår också om och i så fall när föreskrifterna har ändrats liksom ifall ändringarna är inarbetade i grundföreskriften (s.k. omtryck) eller om det finns en fristående ändringsföreskrift.

Ändring genom omtryck

Om ändringarna är inarbetade i föreskriften genom omtryck innebär det att man kan byta ut hela den gamla versionen av föreskriften (grundföreskriften) mot den nya omarbetade (omtrycket).

Fristående ändring

Om ändringarna är fristående innebär det att ändringarna inte är inarbetade i den ursprungliga föreskriften. Man behöver då läsa både den gamla föreskriften och den fristående ändringsföreskriften för att tillgodogöra sig hela kravbilden.