Flygplan

Här finns alla regler som berör dig som flyger flygplan privat. 

Serie OPS (Driftbestämmelser)
LFS 2008:37 Regler om alkoholförtäring m.m. (BCL-D 1.15 Del III)
LFS 2007:16 Medförande av personer och last
TSFS 2011:114 Prestandasäkerhet flygplan
LFS 2007:15 Beräkning av luftfartygs massa
LFS 2007:17 Start och landningsplatser
LFS 2007:18 Statistiska uppgifter
LFS 2007:20 Flygning i fjällområdet
LFS 2007:21 Tankning av luftfartyg
LFS 2007:22 Upplåtelse
LFS 2007:23 Farligt gods
LFS 2007:24 Instrumentflygprocedurer och höjdmätarinställning
LFS 2007:25 Flygning med reducerat vertikalt separationsminimum(RVSM)
LFS 2007:26 Kollissionsvarningssystem (ACAS ) och transponder
LFS 2007:28 Flyguppvisning
LFS 2007:30 Nödradiosändare (ELT)
LFS 2007:31 Elektronisk adress
LFS 2007:45 Avancerad flygning
LFS 2007:50 Allvädersverksamhet, flygplan
LFS 2007:58 Privatflygning med flygplan
LFS 2007:71  Flygning med ultralätta flygplan
LFS 2005:36  Intrång på bana
LFS 1998:81  Områdesnavigering (RNAV)
Serie PEL/FSTD (Certifikatbestämmelser)
TSFS 2013:12 Föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis
TSFS 2013:14 Föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m.
Serie GEN (Allmänt)
TSFS 2014:71 Trafikregler för luftfart
TSFS 2013:70 Avgifter inom luftfartsområdet
TSFS 2015:1 Utformning, användning och flygprocedurer av luftrummet
LFS 2007:68 Händelserapportering
TSFS 2013:46 Radiotelefoni och fraseologi
TSFS 2013:6 Åtgärder vid nödplané för piloter
LFS 2005:47 Begränsning av buller från underljudsflygplan

Transportstyrelsens föreskrifter