Föreskrifter om CNS och flygmätning

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänst (CNS) samt flygmätning uppdateras.

En översyn av kraven i föreskrift TSFS 2016:18 ska göras då Kommissionens genom-förandeförordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 2017 om gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst, om tillsyn över dessa leverantörer samt om upphävande av förordning (EG) nr 482/2008, genomförandeförordningarna (EU) nr 1034/2011, (EU) nr 1035/2011 och (EU) 2016/1377 och ändring av förordning (EU) nr 677/2011, redan omhändertar krav för CNS.

Flygmätning regleras fortsatt nationellt och en översyn för att samordna med relevant nationell och internationell reglering ska göras.

Föreskriften skickades ut på remiss i september 2021.

Kommerskollegium anmälde den 17 december 2021 förslaget till kommissionen enligt anmälningsförfarandet i direktiv (EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter, som i Sverige genomförts genom förordningen (1994:2029) om tekniska regler.

Anmälan har nu mottagits av kommissionen och tilldelats anmälningsnummer 2021/867/S. Den initiala frysningsperioden löper ut den 18 mars 2022.

Föreskriftens ikraftträdande planeras till den 16 maj 2022.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta
Ulrika Hjort, gruppledare
e-post: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!