EU har reviderat grundförordning för flygsäkerhet

2018-09-11

Den 11 september träder den reviderade grundförordningen inom EU ikraft. Förordningen med gemensamma regler inom den civila luftfarten och etableringen av EU:s flygsäkerhetsbyrå (EASA) beslutades av rådet och Europaparlamentet den 22 augusti. 

Förordningen som förhandlats under en längre tid innehåller dels vissa reviderade regler för styrningen av EASA, men framförallt har den gällande förordningen anpassats till nya regler inom FN:s organ för civil luftfart (ICAO), samt till andra EU regler. Vidare skapas bättre förutsättningar för tillsyn av tredje länder, samt möjligheter att omhänderta ny teknik som drönare.

Den nya förordningen innebär bl.a.

 • Att en pool av luftfartsinspektörer kan skapas för att förbättra tillsynen samt att användas vid arbeten i tredje land eller på uppdrag av ICAO.
 • Ökade möjligheter att överföra tillsynsuppgifter mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och EASA.
 • EASA och/eller medlemsstater ges också möjlighet att ackreditera Qualified entities till vilka vissa uppgifter inom ramen för certifiering och tillsyn kan överlåtas.
 • Information om händelserapportering, flygsäkerhetsdata, opt-out och opt-in, "tillstånd för qualified enteties", undantag, flygmedicin m.m. ska förvaras EASAs informationsbank för enklare åtkomst för medlemsstaterna. Skapa en sammantagen informationsbild av alla områden inom luftfarten.
 • Ökad flexibilitet för allmänflyget genom möjlighet till opt-in för vissa lättare luftfartyg och opt-out för LSA.
 • Möjlighet att inkludera s.k. statsluftfart inom ramen för befintlig tillsyn och certifiering.
 • Nya regler för drönare, med möjlighet för EASA att utfärda tillämpningsföreskrifter för drönare inom EU.
 • Krav på CE märkning för vissa drönare
 • Införandet av specifika kunskapskrav på den som ska flyga drönare.
 • Införandet av en registrering av operatörer för drönare om:
  - drönaren utvecklar en kinetisk energi på över 80J vid en kollision,
  - konstruktionen av drönaren kräver certifiering.

I och med förordningens ikraftträdande kommer de nya regelverken successivt att sättas i kraft, bl.a. pågår arbete med nya regler för drönare inom EASA och nya regler förväntas komma senast under 2019.

I och med förordningens ikraftträdande kommer de nya regelverken successivt att sättas i kraft, bl.a. pågår arbete med nya regler för drönare inom EASA och nya regler förväntas komma senast under 2019.

Ta del av den nya förordningen i sin helhet

Syftet med grundförordningen

Syftet med grundförordningen är att säkerställa en hög gemensam standard för det europeiska flygsäkerhetsarbetet, samt underlätta rörligheten av personer, varor och tjänster inom unionen samtidigt som man säkerställer likvärdiga konkurrensvillkor för flygoperatörer inom unionen. Förordningen innehåller även regler och skapar förutsättningar för ömsesidigt erkännande av certifikat, samt för design, produktion och operation av luftfartyg.

Till toppen