Anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell flygdrift (Del-NCC och Del-NCO)

2016-07-22

Sverige har valt en treårig genomförande­fas vilket betyder att vi får en övergång till EU-reglerna fr.o.m. den 25 augusti 2016 då också ändringarna i de nationella föreskrifterna börjar gälla.

De nya EU-reglerna för privatflygning kommer till stora delar att ersätta de nuvarande natio­nella reglerna, förutom för s.k. bilaga II-luftfartyg där nationella före­skrifter ska tillämpas även fortsättningsvis. EU-reglerna finns i huvudsak i förordning (EU) nr 800/2013 om ändring i förordning (EU) nr 965/2012, Del-NCC och Del-NCO. (Exempel på bilaga II-luft­fartyg är amatörbyggda luftfartyg, experimentklassade luftfartyg och före detta militärregistrerade luftfartyg).

EU-reglerna påverkar alla som flyger privatflyg (icke-kommersiell flygning) förutom privatflygning med bilaga II-luftfartyg. Del-NCC gäller för icke-kommersiell flygdrift med komplexa motor­drivna luftfartyg och Del‑NCO för icke-kommersiell flygdrift med andra än komplexa motor­drivna luftfartyg. (NCC står för Non-Commercial Air Operations with Complex Motor-powered Aircraft. NCO står för Non-Commercial Air Operations with Other-than-Complex Motor-powered Aircraft).

I huvudsak handlar föreskriftsändringarna i de sexton nationella föreskrifterna om att tillämpningsområdet i föreskrifterna ändras för att klargöra att det kan finnas EU-regler som har företräde framför Transportstyrelsens föreskrifter vid en konflikt. Föreskriftsändringarna innebär en upplysning om att de nationella föreskrifterna inte gäller när förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter ska tillämpas. Tillämpningsföreskrifter är de förordningar som antagits av kommissionen med stöd av förordning (EG) nr 216/2008. Fyra föreskrifter upphävs. Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
David Grenabo
david.grenabo@transportstyrelsen.se

Ingrid Lindén
ingrid.linden@transportstyrelsen.se

Magnus Axelsson
magnus.axelsson@transportstyrelsen.se

Karl-Axel Edén
karl-axel.eden@transportstyrelsen.se

Jonas Gavelin
jonas.gavelin@transportstyrelsen.se

Ulf Wallman
ulf.wallman@transportstyrelsen.se

Du hittar de nya föreskrifterna i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas.

 

 

 

 

 

 

Till toppen