Aktuellt internationellt arbete

På den här sidan hittar du information om vilka frågor som just nu förhandlas eller diskuteras i de internationella organen inom luftfarten. Frågor som så småningom kan komma att leda till nya eller ändrade nationella regler i Sverige.

Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP)

ICAO:s kommitté som arbetar med luftfartens miljöfrågor heter ”Committee on Aviation Environmental Protection”, CAEP. Sverige har en medlem i CAEP som Transportstyrelsen utser. CAEP:s främsta uppgift är att bistå ICAO:s råd med att ta fram nya policies och anta nya standarder vad gäller utsläpp och buller från luftfarten. Antalet medlemmar är maximerat till 33 och Sverige är det enda nordiska land som har en medlem i CAEP. CAEP arbetar i treårscykler, och varje cykel avslutas med ett formellt beslutsmöte. Arbetet i CAEP bedrivs huvudsakligen i arbetsgrupper där Transportstyrelsen och andra svenska experter deltar.

De viktigaste arbetsgrupperna inom CAEP

De viktigaste arbetsgrupperna är WG1 Buller, WG2 Airport and Operations, WG3 Emissioner, WG4 Corsia och FTG Bränslen. Dessutom finns analys- och prognosgrupper, en grupp som underhåller ICAO:s Carbon Calculator, en grupp bestående av forskare på luftfartens miljöpåverkan och en grupp som utvärderar scheman för hållbara bränslen. CAEP kan också tillsätta arbetsgrupper som inte är permanenta, för att lösa en enskild fråga. Ett sådant exempel är LTAG Task Group som arbetat med ett långsiktigt klimatmål för flyget.

European Aviation Environmental Group (EAEG)

Transportstyrelsen deltar även i europeisk koordinering inför globala möten i CAEP och dess arbetsgrupper. Denna koordinering sker i en EU/ECAC-grupp som kallas ”European Aviation Environmental Group”, EAEG.

Nordisk Arbetsgrupp för Luftfartens Miljöfrågor

Transportstyrelsen är också medlem i Nordisk Arbetsgrupp för Luftfartens Miljöfrågor, N-ALM, som är en samarbetsgrupp mellan luftfartsmyndigheterna i de nordiska länderna inklusive Estland och Lettland. N-ALM håller normalt möten cirka två gånger per år och dessa är även öppna för departement, miljömyndigheter, flygplatser och flygbolag. Gruppens arbete har en nära koppling till samarbetet i ICAO och CAEP. N-ALM arbetar på uppdrag av de nordiska luftfartsdirektörerna och tar fram underlag inför luftfartsdirektörernas möten.

Transportstyrelsens arbete i EU

Slutligen arbetar Transportstyrelsen aktivt i EU då luftfartens miljöfrågor är på agendan. Ett sådant exempel är förslagen i ”Fit for 55”, där Transportstyrelsen aktivt arbetar med förslag på svenska ståndpunkter gällande till exempel förslag på europeiska regler för hållbara bränslen och handel med utsläppsrätter.