Aktuellt internationellt arbete

På den här sidan hittar du information om vilka frågor som just nu förhandlas eller diskuteras i de internationella organen inom luftfarten. Frågor som så småningom kan komma att leda till nya eller ändrade nationella regler i Sverige.

Alla förhandlingar förbereds grundligt, där Transportstyrelsen samlar in synpunkter från interna experter, branschen och andra intressenter, och sammanställer dem till svenska ståndpunkter. Ståndpunkterna stäms sedan av med och godkänns av regeringen innan de kan föras fram på ett möte. Utöver de ståndpunkter som gäller en viss individuell sakfråga har Sverige ett antal fasta prioriterade frågor som vi alltid tar med oss in i en förhandling, bland annat hållbarhet, jämställdhet och teknikneutralitet.

ICAO

Nyligen avslutades ICAO:s generalförsamlingsmöte. Ett möte som äger rum vart tredje år. Generalförsamlingen är det högsta beslutande organet inom ICAO och inför mötet hade Sverige och Europa ett antal målfrågor som är politisk viktiga. Under förhandlingarna, som sträckte sig över två veckor, fattades ett antal beslut och resolutioner i flera viktiga och aktuella luftfartsfrågor. Generalförsamlingen fördömde och antog bl.a resolutioner som fastställer överträdelser mot Chicagokonventionen.

Mötet fattade även beslut om ett långsiktigt klimatmål för den internationella luftfarten. Det är avgörande för att peka ut riktningen och tydliggöra för omvärlden att flygsektorn tar klimatfrågan på allvar. Diskussionerna byggde vidare på ett s.k. outcome document från ett högnivåmöte som anordnades av ICAO i juli 2022. Dokumentet innehåller en tydlig referens till ett nettonollmål 2050 som överensstämmer med Parisavtalet. Sverige kommer nu att fortsätta verka inom ICAO för att det långsiktiga målet kompletteras med delmål och att konkreta åtgärder följs upp.

Enligt NORDICAO:s rotationsprincip valdes Island till ICAO:s råd med Danmark som alternate.

Sverige står som värd för ett arbetsgruppsmöte i ICAO:s Air Transport Regulation Panel i Stockholm den 25-26 oktober. Frågan som ska diskuteras är en konvention om utländska investeringar i flygbolag.

EU

Den 1 juli tog Tjeckien över som ordförandeland i EU. Under våren 2022 har alla akter inom lagstiftningspaketet Fit for 55 förhandlats under det franska ordförandeskapet. Inom transportområdet har Tjeckien följande generella prioriteringar:

 • hantera flyktingsituationen med anledning av kriget i Ukraina,
 • energisäkerhet,
 • förstärka Europas försvarskapacitet och cybersäkerhet,
 • den strategiska motståndskraften för Europas ekonomi, och
 • stärka motståndskraften för de demokratiska institutionerna.

Inom transportpolitiken är prioriteringarna för luftfarten:

 • Transportkonnektivitet:
  • SES 2+
 • Fit for 55:
  • AFIR
  • ReFuelEU Aviation
 • Smart och hållbar mobilitet:
  • ITS direktivet

I rådsarbetsgruppen för luftfart planerar Tjeckien behandling av följande:

 • Triloger gällande SES 2+, ReFuelEU Aviation och Corsia notifiering. Triloger är förhandlingar mellan de tre EU-institutionerna Kommissionen, Rådet och Parlamentet. När det gäller ReFuel EU Aviation har Sverige bland annat lyft fram att vi önskar ett mer ambitiöst regelverk.
 • Förlängning av undantagen i Slotsförordningen.
 • Luftfartsavtal, både nya mandat och påteckning av befintliga avtal.

I rådsarbetsgrupåpen för intermodala frågor planerar Tjeckien behandling av:

 • AFIR, påbörja triloger så snart EU-parlamentet har en antagen position.
 • ITS-direktivet, påbörja triloger så snart EU-parlamentet har en antagen position.

Single European Sky (SES2+): Inom EU pågår sedan flera år ett arbete med att utveckla och modernisera det gemensamma europeiska luftrummet. I juni 2021 togs en allmän inriktning av ministerrådet som bland annat har omhändertagit de farhågor och tveksamheter Sverige tidigare haft. Framförallt har det för svensk del varit viktigt att säkerställa att den nationella effektivitet som finns med det svenska civil-militära flygtrafikledningssystemet inte äventyras samt att möjligheten att vara flexibel gällande uppdelning och finansiering av terminal och underväg behålls.

Förseningen av antagandet av SES2+ innebär att förslaget till finansiering av u-space, som träder i kraft under 2023, inte är färdigbehandlat eller kommer finns på plats. Finansieringen av u-space måste därför hanteras nationellt till dess att SES2+ har antagits och trätt i kraft. 

Cyber security: EASA-kommittén antog i somras ett regelpaket som har till syfte att minska risker för cyberattacker inom luftfarten samt stärka informationssäkerheten inom alla områden som är reglerade inom luftfarten, allt från flygskolor till luftfartyg samt deras underhåll. Regelpaketet ska vara genomfört till halvårsskiftet år 2024.  

Slots-förordningen: Under pandemin har kommissionen antagit delegerade akter som har inneburit lättnader för slotsbestämmelser. Kommissionens mandat att anta delegerade akter har löpt ut vilket innebär att det inte längre finns möjlighet att införa några lättnader för vinterprogramperioden 2022/23 eller tid därefter. Mot bakgrund av pandemins fortsatta påverkan på flygtrafiken, samt den påverkan på flygtrafiken som råder med anledning av kriget i Ukraina, föreslår kommissionen förslag på ändring i slotsförordningen 95/93 för att mildra de negativa effekterna som pandemin och kriget fört med sig.

Revision av förordning 1008/2008 om operativ licens m.m.: Kommissionen har nu börjat arbetet med en revidering av förordning 1008/2008 som väntas vara klar fjärde kvartalet 2022. Förordning 1008/2008 är intressant för Sverige ur flera aspekter, bl.a. frågan om upphandling och klimatkrav, statsbidrag och sociala villkor.

Övrigt

Rysslands invasion av Ukraina: Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari föranleder fortsatt stor aktivitet i det internationella arbetet. Både luftfart och sjöfart omfattas av EU:s sanktionspaket.

Övergripande om Covid-19: De internationella organisationerna återgår successivt till fysiska möten.

Eurocontrol: I juni valdes Raul Medina Caballero från Spanien till ny generaldirektör för Eurocontrol för en femårsperiod. Han tillträder den 1 januari 2023.