Inrättande och utveckling

År 2002 antogs inom EU en förordning, "grundförordningen", med gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet. Huvudsyftet med förordningen var att skapa och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa.

Ytterligare mål var att

  • skapa och upprätthålla en hög och enhetlig miljöskyddsnivå
  • underlätta den fria rörligheten för varor, personer och tjänster
  • gynna kostnadseffektiva reglerings- och certifieringsförfaranden
  • bistå medlemsstaterna med att uppfylla sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen
  • främja EU:s syn på flygsäkerhetsbestämmelser i hela världen
  • skapa lika villkor för alla aktörer på den inre marknaden för luftfart.

Genom förordningen inrättades Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA (European Aviation Safety Agency).

Förordningen innehöll till att börja med grundläggande krav för certifiering och underhåll av luftfartyg. Under 2008 utvidgades förordningen med grundläggande krav för drift av luftfartyg, pilotcertifiering och säkerhet hos operatörer från länder utanför EU. Den ursprungliga förordningen upphävdes och en ny, konsoliderad grundförordning, förordning (EG) nr 216/2008, gavs ut. Under hösten 2009 utökades grundförordningen ytterligare med grundläggande krav för flygplatser och flygtrafiktjänst. Genom de båda utvidgningarna av förordningen utökades även EASA:s uppdrag.

Genom bilaga II till grundförordningen är vissa typer av luftfartyg undantagna från förordningens tillämpning. Det handlar till exempel om historiska luftfartyg, amatörbyggda luftfartyg och små luftfartyg som främst används i hobbybetonade verksamheter. Vidare är militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, sök- och räddnings-verksamhet, brandbekämpning, kustbevakning och liknande verksamheter eller tjänster undantagna, liksom mindre flygplatser och vissa yrken som till exempel AFIS-personal för flyginformationstjänst på flygplatser.

För undantagna luftfartyg, flygplatser, yrken och verksamheter gäller fortsatt nationella bestämmelser.

Läs om EASA:s regelprocess och det gällande regelverket under Regler för luftfart, EASA:s webbplats.