Organisation

EASA är en egen juridisk person som leds av en verkställande direktör och en styrelse. Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje medlemsstat och en ordinarie ledamot och en ersättare från EU-kommissionen. Chefen för Transportstyrelsens luftfartsavdelning är ordinarie ledamot för Sverige i EASA:s styrelse. I styrelsen finns också observatörer från branschen och från länder utanför EU. Till styrelsen är ett rådgivande organ knutet, EAB (EASA Advisory Board), med deltagare från branschens organisationer. Styrelsen måste höra EAB innan den fattar beslut i frågor som rör EASA:s årliga arbetsprogram, beslutsprocedurer och budget.

EASA är baserad i Köln och har bland annat avdelningar för regelutveckling, certifiering, standardisering och godkännanden. Förutom de 27 EU-medlemsstaterna är även Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz medlemmar i EASA. Antalet anställda hos EASA har successivt utökats och uppgår 2010 till drygt 600 personer.