Skärpta krav i TSD buller på befintliga godsvagnar

Den 27 maj 2019 trädde EU-förordning 2019/774 i kraft. Det innebar en ny tillämpning av den tekniska specifikationen för driftskompabilitet som gäller buller på befintliga godsvagnar.

En av förändringarna är att godsvagnar som trafikerar de sträckor som medlemsstaterna pekat ut som "tystare" ska uppfylla skärpta bullerkrav från och med 8 december 2024.

Godsvagnar som bara trafikerar det svenska järnvägsnätet är undantagna från dessa regler till och med den 31 december 2032. Då börjar regelverket om tystare sträckor att tillämpas även i Sverige.

Godsvagnar som ska trafikera tystare sträckor utanför Sverige behöver däremot ställas om så att de möter bullerkraven.

Mer information om kraven på bromsblock

Vägledning för bruk av kompositbromsblock i vintertid

Godsvagnar som är utrustade med kompositbromsblock måste vintertid handhas på ett särskilt sätt för att inte tappa bromskraften, exempelvis behöver bromsarna motioneras regelbundet.

International Union of Railways, UIC, har tagit fram en generell vägledning, "Usage guidelines for composite (LL) brake blocks". Men järnvägsföretagen kan behöva införa ytterligare rutiner beroende på specifika förhållanden för att bibehålla tillräcklig bromsförmåga i tågen vintertid.

Det är också bra att se över godsvagnens bromsutrustning och se till att verkningsgraden är så hög som möjligt.

Transportstyrelsen undersöker tillsammans med järnvägsföretag, Trafikverket och Charmec i ett forskningsprojekt hur snörök och kyla påverkar kompositbromsblockens bromsförmåga. Transportstyrelsen räknar med att ha preliminära resultat från testerna under våren 2021.

Länk till premilimenära resultat från vinterprov av kompoositbromsblock med lastade godsvagnar

Transportstyrelsen uppmanar till stor försiktighet och noggrannhet med säkerheten när man kör tåg med godsvagnar utrustade med kompositbromsblock under kommande vinter.

Samla kunskap om kompositbromsblock i vinterförhållanden

Schweiz har antagit en rättsakt som i princip innebär ett förbud mot gjutjärns¬block på godsvagnar från och med den 1 januari 2020. Även Tyskland har fattat beslut om att införa bullerkrav på befintliga godsvagnar från och med den 13 december 2020.

I genomförandeförordningen av TSD buller på befintliga godsvagnar finns ett förbehåll att kommissionen ska presentera en rapport om hur godsvagnar utrustade med kompositbromsblock fungerar i nordiska vinterförhållanden.

Rapporten ska särskilt innehålla en bedömning av godsvagnarnas säkerhets- och bromsprestanda och av befintliga eller möjliga operativa och tekniska åtgärder som är tillämpliga under nordiska vinterförhållanden.

Om godsvagnar med kompositbromsblock har säkerhetsproblem i vinterförhållanden och dessa inte kan lösas genom operativa eller tekniska åtgärder kan förordningen ändras. Detta för att inte hindra gränsöverskridande godstrafik.

ERA har på uppdrag av kommissionen kallat till en arbetsgrupp för att fortsatt bidra med underlag.

Vill du bidra i referensgruppen?

Transportstyrelsen leder en referensgrupp med representanter från branschen i syfte att ta fram beslutsunderlag för frågor som är viktiga för Sverige. Ett exempel är vinteregenskaper för kompositbromsblock och underhålls-kostnader.

Vill du som vagnsägare, järnvägsföretag, transportköpare etc. bidra med underlag till arbetet i arbetsgruppen är du välkommen att skicka e-post till Lina Andersson.