Revidering av TSD Drift och trafikledning

Transportstyrelsen arbetar just nu med kommissionens förordning TSD Drift och trafikledning (TSD Drift) på två håll. Dels med införandet av TSD Drift 2015/995 och dels med det internationella arbetet med nästa version av TSD Drift. Det är för båda delarna av arbetet viktigt att Transportstyrelsen har referensgrupper med deltagare från branschen som kan bidra med sin expertis och sin kännedom om de svenska förhållandena.

Referensgrupper

Det internationella arbetet

ERA har startat upp en arbetsgrupp för framarbetandet av nästa TSD drift som beräknas börja gälla 2019. ERA:s målsättning är att 15-20 nya operativa regler då ska vara införda. Transportstyrelsen har som representant för Sverige valt att delta i ERA arbetsgrupp i syfte att delta i framtagandet av nya regler. ERA har dessutom poängterat att det är viktigt att företrädare för branschen i medlemsländerna ges möjlighet att delta i arbetet då de genom sitt deltagande kan vara med och påverka utformningen och införandet av de framtida harmoniserade reglerna.

För att ge branschen möjlighet att vara med och påverka utformningen av de framtida harmoniserade reglerna bildas två separata referensgrupper.

Referensgruppen för sakfrågor diskuterar reglerna enligt ERA:s arbetsprogram. Deltagare i denna referensgrupp har god kännedom om regelverket och dess tillämpning (cirka åtta möten per år under 2016 och 2017). 

Det nationella arbetet

Som ett led i genomförandefasen av TSD Drift 2015/995 ska medlemsländerna senast 1 juli 2017 presentera en genomförandeplan för de regler som kommer att behandlas. Arbetsgruppens medlemmar uppmanas att diskutera frågan i sina respektive hemländer och avväga vilka existerande nationella säkerhetsbestämmelser som bör harmoniseras på EU-nivå och inkluderas i TSD Drift tillägg B.

Referensgruppen för övergripande frågor behandlar övergripande, strategiska frågor. Deltagare i denna referensgrupp är personer med ledande eller styrande ställning i sina företag gällande trafiksäkerhetsfrågor. (Två möten/år)

ERAs arbetsprogram för TSD Drift

De uppgifter som framgår av arbetsprogrammet har identifierats av ERA som tänkbara förbättringar att implementera i kommande version av TSD Drift.

Tillägg B, Gemensamma driftsprinciper och driftsregler

En av de viktigaste prioriteringarna för TSD Drift är en vidareutveckling av Tillägg B. Vid den förra revideringen tillkom tretton nya driftsregler och den aktuella revideringen är tänkt att kompletteras med följande driftsregler:

 • övergripande operativa principer
 • körning med varsamhet
 • ankomstförfaranden
 • hastigheter i lägen med störd drift
 • felaktigt tågskyddssystem
 • felaktig förarövervakning
 • specialtransporter
 • evakuering i samband med nödsituationer
 • låga adhesionsförhållanden
 • felaktig ombordutrustning
 • förfaranden efter inträffad OSPA
 • oförutsedda stopp
 • rutiner för plattformsavstånd
 • sidvindspåverkan
 • lastsäkring
 • procedurer för kontroll och provning innan avgång

Tillägg C, metod för säkerhetsrelaterad kommunikation

a) Kommunikationsförfaranden

b) Framtagande av vilken säkerhetsrelaterad kommunikation som ska ingå i tillägget.

c) Genomgång av strukturerade och övriga meddelanden och dess användning i samband med nödsituationer, i situationer med störd drift och vid normal drift.

d) Genomgång av användandet av fördefinierade meddelanden och överenskommelse av vilka av dessa som bör ingå i tillägget.

e) Användandet av skriftliga order.

Vill ditt företag delta i referensgrupperna?

Om ditt företag vill delta i referensgrupperna så är du välkommen att anmäla intresse till jarnvag@transportstyrelsen.se (Vänligen ange Dnr/Beteckning TSJ 2016-1350 i din anmälan).

Eventuella frågor besvaras av

Bertil Karlsson
E-post: bertil.karlsson@transportstyrelsen.se