Ny tågpassagerarförordning

2021-10-27

Den omarbetade tågpassagerarförordningen (EU) 2021/782 trädde ikraft den 7 juni 2021 och ska börja tillämpas den 7 juni 2023. Den nya förordningen innebär en rad förändringar, bland annat bättre rättigheter för personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet, ökat utbud av information och möjlighet till direktbiljetter. Dessutom har förordningen ett ökat fokus på tillsyn och en mer aktiv kontroll av regelefterlevnad.

Förändringar i den nya förordningen

Den nya förordningen ska ersätta förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer och innebär en rad förändringar. Bland annat dessa:

Bättre rättigheter för personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet

Alla tågoperatörer inom EU måste erbjuda gratis assistans till personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet. Personer i behov av assistans måste anmäla det till tågbolaget senast 24 timmar före avresan, istället för 48 timmar enligt nuvarande regler. Om de behöver någon ledsagare, reser den personen gratis.

Järnvägsföretagen uppmuntras att öka utbudet av direktbiljetter

Det rör sig om en enda biljett som är giltig för flera på varandra följande etapper under en resa och som garanterar rätten till ombokning och ersättning vid förseningar eller missade anslutningar. Det blir obligatoriskt med direktbiljetter om anslutande tåg körs av ett och samma järnvägsföretag, t.ex. när en resa omfattar en förbindelse mellan regionaltåg och fjärrtåg.

Hjälp vid förseningar och inställda resor

Om det är en försening på mer än 60 minuter ska passagerarna kunna välja mellan att få en fullständig återbetalning av biljettpriset, att fortsätta sin resa, eller att erbjudas en annan rutt enligt liknande villkor utan ytterligare kostnad.

En force majeure-klausul för ersättning vid försenade järnvägstjänster

Klausulen ger rättslig klarhet och gör att villkoren blir mer likvärdiga i förhållande till andra transportsätt, för vilka sådana klausuler redan finns. Järnvägsföretagen behöver inte betala ut ersättning för förseningar eller inställd trafik till följd av händelser som de inte hade kunnat undvika, t.ex. extrema väderförhållanden.

Mer information

Tågbolag kommer att behöva förse sina passagerare med mer information om befintliga regler, till exempel genom att inkludera detaljerad information om resenärens rättigheter på biljetten. De kommer också att behöva bli mer öppna med tidsfrister och hur klagomål hanteras.

Cykelvänliga tåg

Enligt de nya reglerna måste alla nya eller renoverade tåg ha särskilt avsedda utrymmen för cyklar så att cykelanvändning uppmuntras.

Kontrollen på regelefterlevnad stärks

Förordningen har ett ökat fokus på tillsyn och en mer aktiv kontroll av regelefterlevnad.