Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JTF

Den 1 mars 2016 upphävdes Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JTF. Samtidigt infördes europeiska bestämmelser för den som bedriver tågtrafik på det svenska järnvägsnätet.

De nya reglerna innebär att infrastrukturförvaltarna och järnvägsföretagen i större utsträckning än idag får ansvar för bestämmelser som inte är reglerade på EU-nivå.

Transportstyrelsen fattade beslut om att upphäva föreskrifterna i december 2015. Beslutet innebär att:

  • Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF, upphävs.
  • Europeiska bestämmelser hämtade ur TSD-Drift och trafikledning införs i enlighet med Sveriges genomförandeplan.
  • Trafikverkets operativa regler, som motsvarar det som tidigare fanns i JTF, finns nu i Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ). Samtliga större infrastrukturförvaltare i Sverige kommer att använda TTJ som grund för sina regler.

Här hittar du Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:77) om bedrivande av tågtrafik.