Kraftig ökning av antalet körkortsåterkallelser under första halvåret

2020-07-21

Bild på en tjej som kör bil. Antalet körkortsåterkallelser ökade under första halvåret 2020.

Under första halvåret har Transportstyrelsen fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med över 10 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på ett ökat inflöde av omhändertagna körkort från Polisen. Mer än 4 av 5 av de återkallade körkorten tillhör män.

Den största ökningen sett till antal sker i återkallelsekategori 4 vilket innebär "en väsentlig överträdelse". Det vanligaste exemplet är fortkörning, men det kan också handla om att man inte stannat vid rödljus eller att ha använt mobiltelefon vid körning. Totalt återkallades 11 608 körkort i den kategorin vilket motsvarar en ökning med nästan 18 procent jämfört med samma period föregående år.

- De hastighetsgränser som vi har finns där av en anledning. Genom att bryta mot dem ökar risken för att man ska bli inblandad i en olycka. Att återkalla körkortet är en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på avdelning körkort på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort första halvåret

Återkallelsegrund20192020Återkallelsgrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 3 358 3 505 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2 63 74 Smitning
Återkallelsegrund 3 256 367 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 9 840 11 608 En väsentlig överträdelse,
vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 680 675 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 74 78  Allmän brottslighet 
Återkallelsegrund 7 2 693 2 606 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 2 214 2 302 Ej lämnat läkarintyg eller
bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 11  7 Hinder fanns för utfärdande
av körkort
Samtliga* 18 352 20 303   

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Statistik över återkallade körkort första halvåret, länsvis

4 av 5 återkallade körkort tillhör män

I Sverige finns cirka 6,7 miljoner körkortsinnehavare. 53 procent är män och 47 procent är kvinnor. Av de 20 303 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under första halvan av 2020 avsåg 16 540 män, vilket motsvarar 81 procent av totalen. Den stora snedfördelningen syns genomgående i alla olika återkallelsegrunder.

Till en viss del kan skillnaderna förklaras av det faktum att män utför ett större trafikarbete, dvs. kör mer på vägarna än vad kvinnor gör. Enligt myndigheten Trafikanalys stod män under 2019 för två tredjedelar av antalet körda kilometer och kvinnor för den resterade tredjedelen. Men eftersom snedfördelningen är större än så finns det rimligtvis andra faktorer som spelar in.

Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada bekräftar bilden. Under åren 2015 – 2019 har 201 förare omkommit i singelolyckor med personbilar. Av dessa är 173 män vilket motsvarar 86 procent av det totala antalet omkomna.

- Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspelas i statistiken, säger Åsa Bergqvist.

Återkallade körkort första halvåret fördelning mellan män och kvinnor

ÅterkallelsegrundTotaltMänKvinnorÅterkallelsegrunden
betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 3 505 2 940 565 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2 74 57 17 Smitning
Återkallelsegrund 3 367 343 24 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 11 608 9 658 1 950 En väsentlig överträdelse,
vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 675 580 95 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 78 72 6 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 2 606 2 028 578 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 2 302 1 680 622 Ej lämnat läkarintyg eller
bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 7 5 2 Hinder fanns för utfärdande
av körkort
Samtliga* 20 303 16 540 3 763  

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Kontaktpersoner för media

  • Åsa Bergqvist, enhetschef, avdelning Körkort, Transportstyrelsen, 010-495 74 01.
  • Mikael Andersson, presschef, avdelning Kommunikation, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.