Varför registerhållningsavgift för lokförarbevis?

2016-07-20

Vi får ofta frågor om den registerhållningsavgift för lokförarbevis som infördes den 1 januari 2016. Avgiften är en årlig avgift på för närvarande 300 kr och betalas av den som är innehavare av ett lokförarbevis. Den vanligaste frågan är varför Transportstyrelsen infört avgiften och varför man som lokförare tvingas betala?

Transportstyrelsen arbetar i huvudsak med myndighetsutövning inom områdena tillsyn, tillståndsprövning, registerhållning och regelgivning inom transportområdet. Regeringen har bestämt att området regelgivning ska finansieras genom skattemedel medan de övriga ska finansieras genom avgifter. Avgifterna ska sättas på ett sådant sätt att myndigheten får så kallad full kostnadstäckning, det vill säga att avgifterna ska vara så stora att verksamheten inte går med underskott, men inte heller genererar någon vinst. Avgifternas storlek ses över varje år.

Syftet med registerhållningsavgiften är att täcka kostnader för handläggningen av ärenden av lokförarbevis och kostnaderna kopplade till förvaltning av förarbevisregistret. Att ett sådant register ska finnas framgår av lagen om behörighet för lokförare (2011:725) Registret ska förvaltas och hållas uppdaterat med bland annat aktuellt datum för förarnas regelbundna hälsokontroller som krävs för att förarbevisen ska förbli giltiga.

Varför infördes avgiften 2016?

Järnvägsområdet var tidigare helt skattefinansierat. Men då regeringen bestämt att Transportstyrelsens registerhållningsverksamhet ska vara finansierad via avgifter (och att detta dessutom är situationen inom övriga trafikslag), påbörjades 2011 ett arbete med att förändra finansieringsformen inom järnvägsområdet. Från och med 2013 finansieras Transportstyrelsens verksamhet inom järnväg fullt ut genom avgifter.

Arbetet med att beräkna korrekta avgifter har dock varit komplicerat och har krävt många antaganden om omfattning, volym och tidsåtgång. Området har också varit föremål för stor förändring och stark internationell påverkan i form av förändrad EU-lagstiftning. Det har ytterligare försvårat arbetet med att sätta avgifter som motsvarar de kostnader och de prestationer som myndigheten kommer att utföra och detta har totalt sett medfört att satta avgifter inte täckt den totala kostnadsbilden.

Tidigare var den enda avgift som var kopplad till lokförarbeviset avgiften för att ansöka om ett lokförarbevis (för närvarande 1 700 kronor). Denna avgift har dock inte täckt de kostnader myndigheten haft för att hantera registret, och för att uppnå full kostnadstäckning inom området beslöts därför att införa registerhållningsavgiften från och med den 1 januari 2016. Lokförarbeviset är en personlig handling och därför bedömdes det också som rimligt att avgiften betalas av den som är innehavare av beviset. Det kan liknas vid exempelvis årsavgiften för ett flygcertifikat. En avgift som belastar innehavaren av certifikatet.

Läs frågor och svar om registerhållningsavgiften

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter

 

Till toppen