Förtydligande om nya regler vid kontroll av fordonsutsläpp

2018-11-07

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kritiserar Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen, Transportstyrelsen och de nya besiktningsregler som trädde i kraft 20 maj i år. När Tord Fornander påstår att besiktningsföretagen inte längre kan genomföra miljökontroller på ett effektivt sätt bortser han från att det är besiktningsbranschen som själv begärt förenklade regler vid kontroll av fordonsutsläpp. En önskan som Transportstyrelsen gick till mötes eftersom hanteringen därmed också blev mer rättssäker.

De nya reglerna innebär att de kontrollerade utsläppsvärdena alltid ska komma från faktiskt uppmätta värden i samband med besiktningen. Det är bara fordon där det finns bekräftade utsläpp som överstiger gränsvärdena som ska underkännas.

Det är rimligt att det är ett uppmätt utsläppsvärde som ligger till grund för ett underkännande, inte enbart en felkodsindikation från bilen som säger att något kan vara fel.

Tillsammans med Naturvårdsverket ska vi på regeringens uppdrag analysera klimat- och miljöeffekterna av de nya besiktningsreglerna. Det är positivt och ger oss tillfälle att bättre belysa och analysera frågan. Innan dess bör vi inte dra några förhastade slutsatser.

Internationellt arbete

Men det viktigaste arbetet för att nå miljö- och klimatmål sker genom påverkan på internationell reglering för att sätta nya fordon på marknaden. Detta är ett prioriterat arbete på myndigheten. Ett annat angeläget arbete är att ta fram regler för att förhindra manipulering av avgasreningssystem.

Vi bedömer att det internationella arbetet med att samordna regler för typgodkännande av fordon har positiv påverkan på miljön på lång sikt. Regleringen innehåller en ständig utveckling och upptrappning av utsläppskraven för att få sälja fordon på den gemensamma marknaden.

För kontrollbesiktning har i princip ingen utveckling skett senaste 10 åren. Myndigheter och medlemsstater har insett att den nuvarande miljökontrollen är bristfällig och inte avspeglar verklig körning och dessutom inte förmår upptäcka manipulation av emissionssystem.

Transportstyrelsen deltar i arbetet där problemet med överrensstämmelse mellan typgodkännande och periodisk kontroll har lyfts upp. En särskild arbetsgrupp har skapats för att hantera detta. Troligtvis kommer man inom en snar framtid att utveckla metoder för periodiska kontroller.

Teknisk utveckling kräver nya lösningar

Den tekniska utvecklingen gör att periodiska kontroller kommer att kompletteras och delvis ersättas med kontinuerlig övervakning av miljö och trafiksäkerhetskritiska system. Systemen är för viktiga för att förlita sig på en kontroll som sker periodvis och därför krävs system med självdiagnosfunktioner och åtgärder vid fel som ska säkerställa tillräcklig funktion och miljö. Dessa system har redan introducerats på både miljö- och säkerhetsområdet och det är rimligt att fordonsägare kan dra nytta av inbyggda system han eller hon redan betalt för.

Till toppen