Förtydligande om medias rapportering om olycksrapportering

2016-02-23

Uppgifter i media säger att Transportstyrelsen ska sluta föra statistik över olyckor. Det är helt fel. Att olycksrapporteringen lider av bortfall inom polis och sjukhus är ett känt problem som Transportstyrelsen arbetar med.

Under måndag den 22 februari 2016 förekom inslag i Sveriges Radio om att det finns ett bortfall i rapporteringen av trafikolyckor från både polis och sjukhus i Strada. Andra medier som hänvisade till detta skrev att Transportstyrelsen "överväger att sluta föra statistik". Detta är en felaktig uppgift.

Strada är ett världsunikt system där både polis och sjukvård rapporterar in information om vägtrafikolyckor med personskador. I andra länder rapporterar bara polisen in olyckor.

Att rapporteringen från polis och sjukhus till Transportstyrelsens olycksrapporteringssystem Strada har bortfall är dock kända problem. Bortfallens storlek varierar mellan olika regioner i landet. Under 2014 brottades polisen med stora bortfall på grund av det numera nerlagda utredningsstödsystemet PUST. På nationell nivå var minskningen av de inrapporterade olyckorna under 2014, drygt 20 procent färre jämfört med medelvärde för 2010-2012. Under 2015 har den siffran förbättrats till cirka 12 procents minskning jämfört med medelvärdet för 2010-2012.

För 2015 har Transportstyrelsen även konstaterat ett ökat bortfall från de rapporter om trafikolyckor som kommer från sjukhusen. Landets akutsjukhus rapporterade cirka 15 procent färre antal personer i Strada än vad de gjorde under 2014. Inrapporteringen för året är dock ännu inte helt klar. Minskningen beror bland annat på ett bortfall i rapporteringen, men kan också bero på ett faktiskt minskat antal olyckor.

Bortfallet har främst två orsaker:

  1. Sedan 1 januari 2015 arbetar alla akutsjukhus med samma rutin där insamling av uppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. En negativ följd av förändringen blev att färre patienter registreras i Strada. En positiv följd blev att kvaliteten på informationen höjdes, bland annat när det gäller var olyckan skedde samt hur den gick till. Detta är uppgifter som är mycket viktiga att få korrekt beskrivning av. En kommun eller en annan ansvarig myndighet för vägarna kan då enklare förstå hur man ska kunna göra förändringar i trafiken så att olyckorna kan minska på just den platsen.
  2. Akutsjukvården hade ett extra ansträngt år 2015. Många sjukhus hade hög arbetsbelastning, stor personalbrist och på många håll även en hög personalomsättning. Detta påverkade akutmottagningarnas förutsättningar att lägga lika mycket tid som tidigare på sin Stradarapportering.

Transportstyrelsen kommer under 2016 att göra mer noggranna analyser på bortfallets omfattning och orsaker. Myndigheten kommer också att arbeta mer intensivt med utvalda sjukhus för att hjälpa dessa att minska bortfallet. Ytterligare ett sätt att minska sjukvårdens bortfall, som sannolikt skulle få stor effekt, är att sjukvården skulle få ett lagstöd för sin rapportering. Det pågår för närvarande ett arbete hos näringsdepartementet där man utreder möjligheterna för detta.

Till toppen