Vad kostar det att ta ut trängselskatt/ infrastrukturavgift?

2014-09-18

Det förekommer olika uppgifter om hur mycket det kostar för Transportstyrelsen att ta ut en trängselskatt eller en infrastrukturavgift. Som med mycket annat beror det på hur man räknar och vad som inkluderas i uträkningen.

En av de vanligaste kommentarerna vi på Transportstyrelsen får är:

– Hur kan ni skicka ut en avi med trängselskatt på 8 kronor? Det måste ju kosta minst det dubbla att ta in betalningen.

Vi har också kunnat läsa i media att det skulle kosta 10 kronor att ta ut en avgift på 9 kronor för passage över Sundsvallsbron, som finansieras genom så kallad infrastrukturavgift.

Det florerar en hel del olika uppfattningar i media och i sociala medier kring vad kostnaden faktiskt är för vårt arbete och vi på Transportstyrelsen ser ett behov i att vi klargör hur det faktiskt ligger till.

Trängselskatten i Stockholm och Göteborg

Transportstyrelsen tar ut trängselskatt på uppdrag av Skatteverket. I det uppdraget ingår att driva ett centralt system som bearbetar alla fordons-passager som sker i Stockholms och Göteborgs trängselskatteområden. I genomsnitt sker cirka 200 miljoner passager årligen (varav 125 miljoner är beskattade passager). I uppdraget ingår också att trycka och skicka ut avier, ta emot betalningar samt svara för information till allmänheten genom kundtjänst och webbplats.

Under 2013 var Transportstyrelsens totala kostnader för trängselskatten cirka 243 miljoner kronor. Kostnaderna täcks genom en del av de intäkter som trängselskatten genererar. Under 2013 var den totala intäkten nästan 1,5 miljarder kronor.

Transportstyrelsens kostnader för att ta ut trängselskatten är i genomsnitt 2 kr per beskattad passage. I detta ingår samtliga kostnader för system, kundtjänstverksamhet, tryck av avier och kuvert samt portokostnader. Eftersom Transportstyrelsens kostnader täcks via intäkterna som i sin tur kommer via de fordon som beskattas har vi valt att bryta ned kostnaden per beskattad passage och inte via alla passager.

Vad kostar det att skicka ut en pappersavi?

Transportstyrelsens kostnader för att trycka, kuvertera och skicka ut en pappersavi uppgår till cirka 2,20 kronor. Kostnaderna för porto är förhållandevis låga på grund av de stora volymer brev vi skickar ut. I genomsnitt skickas 750 000 skattebeslut ut via brev varje månad. Att kostnaden per beskattad passage är lägre (2 kronor) än kostnaden för ett brevutskick (2,20 kronor) beror på att många avier (cirka 210 000) skickas ut elektroniskt till fordonsmottagarens internetbank (e-avi), och att många företag samlar alla skattebeslut på en och samma avi (samlingsfaktura) vilket också minskar kostnaden för distribution.

Ett skattebeslut som vi skickar ut innehåller normalt betydligt fler passager än en enstaka. Ju fler passager ju större skillnad mellan intäkten från det skattebeslutet och kostnaden för utskicket. Det är ett mindre antal skattebeslut där intäkterna inte är påtagligt högre än kostnaderna.

Infrastrukturavgift – broarna i Motala och Sundsvall

Transportstyrelsens kalkylerade kostnader för passager över broarna i Motala och Sundsvall uppgår till lite drygt en krona per avgiftsbelagd passage. Kalkylen baseras på Trafikverkets bedömning om 2 miljoner passager/år över bron i Motala samt 6,2 miljoner passager/år över bron i Sundsvall. I detta ingår samtliga kostnader för system, kundtjänstverksamhet, tryck av avier och kuvert samt portokostnader.

Kostnaderna mellan uttaget av trängselskatt och infrastrukturavgift skiljer sig eftersom uttaget av infrastrukturavgift inte belastas av investeringskostnaderna för att bygga det centrala systemet.

Trängselskatten i siffror 2013 Avrundade tal
Totalt antal passager 2013 197,8 miljoner.
Totalt antal beskattade passager 2013 124,5 miljoner. 
   
Antal passager Stockholm 2013  77,2 miljoner.
Antal beskattade passager Stockholm 2013 62,3 miljoner. 
   
Antal passager Göteborg 2013 120,6 miljoner.
Antal beskattade passager Göteborg 2013 62,2 miljoner. 
   
Totalt antal skattebeslut utskickade via
pappersavier per månad 2013
Cirka 750 000 st.
Totalt antal skattebeslut utskickade via
elektroniska avier (e-avi) per månad 2013
Cirka 210 000 st. 
Transportstyrelsens kostnad för tryck
och utskick av en pappersavi
Cirka 2,20 kronor. 
   
Transportstyrelsens samlade kostnad
per beskattad passage
Cirka 2 kronor.
Kalkylerade siffror infrastrukturavgift i
Motala och Sundsvall
Avrundade tal
Antal kalkylerade passager/år Motala* Cirka 2 miljoner.
Antal kalkylerade passager/år Sundsvall* Cirka 6,2 miljoner.
   
Transportstyrelsens kostnad för tryck
och utskick av en pappersavi
Cirka 2,20 kronor.
   
Transportstyrelsens kalkylerade kostnad
per avgiftsbelagd passage
Drygt 1 krona.

*Källa: Propositionen Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem 2013/14:25, sid 146.