Enklare att rapportera sjöolyckor och tillbud

2017-05-30

För att Transportstyrelsen ska kunna arbeta så bra som möjligt med att förbättra sjösäkerheten är det viktigt att myndigheten vet vad som inträffar till sjöss. Enligt sjölagen är alla fartyg skyldiga att rapportera inträffade olyckor och tillbud till Transportstyrelsen, men tyvärr är det långt ifrån alla som gör det.

Transportstyrelsen vill att det ska vara enkelt att rapportera in olyckor och tillbud som skett till sjöss. För att underlätta vid rapporteringen har de skapat ett nytt och enklare formulär för dessa rapporter och myndigheten har även sett över och förenklat reglerna om detta.

– De som arbetar till sjöss ska rapportera in tillbud och olyckor för att vi ska kunna arbeta så bra som möjligt med sjösäkerhetsfrågor, säger Patrik Jönsson, analytiker på Transportstyrelsen. Det är många som missar att rapportera vilket är olyckligt då rapporteringen är nödvändig och dessutom lagstadgad.

Förenklad föreskrift beskriver bättre

Transportstyrelsen får in rapporter om olyckor och tillbud från samtliga trafikslag. År 2016 har sjöfarten skickat in 220 rapporter, från luftfarten har myndigheten fått in 9000 rapporter. (siffror från 2016, dubbelkolla statistiken).

– Dessa låga siffror får oss att reagera eftersom vi vet att det sker fler tillbud inom sjöfarten. Vi tror att det möjligen handlar om okunskap eller olika syn på vad som är en olycka och vad som är ett tillbud, kanske uppfattar man inte att det är ett tillbud som har inträffat, säger Patrik Jönsson. I vår nya föreskrift har vi bland annat definierat vad som räknas som ett tillbud, så att det ska bli tydligare vad vi menar med tillbudsrapportering.

Det är föreskriften TSFS 2016:121 som beskriver hur rapporteringen av olyckor och tillbud till sjöss ska gå till. Den skrevs 1991 men har uppdaterats och den nya versionen trädde ikraft den 1 februari 2017. I den nya versionen är det tydligare vad som menas med ett tillbud eller en olycka till sjöss och vad som skiljer dem åt.

Exempel på tillbud:

  • maskinhaveri
  • ett fartyg som nästan går på ett grund (kanske en felutmärkning i farleden)
  • händelser vid förtöjning, lastning och lossning (ex. trossen går av)

När något händer är det alltid till Transportstyrelsen du ska rapportera

Det förekommer en osäkerhet hos vissa sjömän vem man ska rapportera till, men handlar det om ett tillbud eller en olycka är det alltid till Transportstyrelsen. Många sjömän tror att arbetsplatsolyckor ombord eller kring fartyget ska rapporteras till arbetsmiljöverket, men även dessa ska i princip alltid skickas till Transportstyrelsen.

För att rapportera in en olycka eller ett tillbud använder du ett formulär som finns på Transportstyrelsens webbplats. Det nya formuläret är betydligt enklare och mindre omfattande än det gamla. Med dessa förändringar i formulär och föreskrift, hoppas myndigheten att fler skickar in sina rapporter – det är ju sjösäkerheten det handlar om.

– Med hjälp av rapporteringen kan vi rikta in oss på att arbeta med de områden inom sjöfarten där det behövs. Vi vill också förebygga arbetsplatsolyckor för personalen ombord och skapa en bättre arbetsmiljö. Vet vi vilka tillbud och olyckor som sker kan vi hjälpa till att förbättra deras arbetsmiljö, säger Patrik Jönsson.

En ökad rapportering leder till bättre tillsyn och ökar säkerheten ombord

En olycka är både tragisk för de som drabbas och kostar mycket pengar för redaren. Om Transportstyrelsen får en bra kännedom av vad som sker till sjöss så kan myndigheten arbeta förebyggande och förhindra att liknande olyckor inträffar i framtiden.

En ökad rapportering leder till större kunskap hos myndigheten, som kan utöva bättre tillsyn på rätt saker, arbeta med ett förebyggande sjösäkerhetsarbete som i slutändan leder till minskade kostnader för redaren.

– Vi får en klarare bild av vad som faktiskt inträffar, något som även skulle underlätta vid vårt tillsynsarbete. Idag måste vi göra tillsyn på hela fartyget, men om vi får in rapporter om vilka tillbud som sker skulle vi istället kunna rikta in tillsynen på rätt saker, alltså utöva en riskbaserad tillsyn – och på så sätt spara både tid och pengar, säger Patrik Jönsson.

Rapporterna används även till att skriva en årlig Sjösäkerhetsöversikt med grundläggande statistik uppdelat på fartygstyp. Statistiken visar exempelvis att många allvarliga olyckor sker på Ribbåtar och pråmar.

Statistiken och rapporterna har flera användningsområden:

  • Statens haverikommission, till utredningar
  • forskning
  • Sjöfartsverket (infrastruktur)

 

Till toppen