Säkerhetsskyddad upphandling/säkerhetsskyddsavtal

Ett säkerhetsskyddsavtal ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren. För enskilda verksamhetsutövare innebär begreppet upphandling i detta sammanhang situationer där de ingår avtal om varor, tjänster eller entreprenader.

Säkerhetsskyddsavtal ska tecknas om det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller om leverantören genom upphandlingen får tillgång till i övrigt säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Som stöd i arbetet med säkerhetsskyddad upphandling har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning och mallar för säkerhetsskyddsavtal, som du finner genom länken under relaterad information. Även Upphandlingsmyndigheten ger information om säkerhetsskyddad upphandling på sin webbplats.

Plan för hur säkerhetsskyddet ska omhändertas i upphandlingen

Inför ett tecknande av ett affärsavtal med en leverantör ska en analys genomföras som tydliggör om uppdraget innefattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller om tillträde till säkerhetskänslig verksamhet kommer att ingå i uppdraget eller inköpet av varan, tjänsten eller entreprenaden. Utifrån analysen ska en plan tas fram för hur säkerhetsskyddet ska regleras.

Analysen och planen ska besvara:

  • VAD ska skyddas?
  • MOT vad ska det skyddas?
  • HUR ska det skyddas?

Säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddsavtal finns i tre nivåer som bygger på var säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kommer att förvaras eller hanteras. Dessa nivåer gäller även för tillträde till säkerhetskänslig verksamhet.

Nivå 1

Leverantören kommer att utanför verksamhetsutövarens lokaler eller utrymmen:

  • Få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
  • Få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet där åtkomst till verksamheten kan medföra en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet.

Nivå 2

Leverantören kommer att i verksamhetsutövarens egna lokaler eller utrymmen:

  • Få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
  • Få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet där åtkomst kan medföra en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet.

Nivå 3

Leverantören kan komma att i verksamhetsutövarens egna lokaler eller utrymmen:

  • Få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
  • Få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet där åtkomst kan medföra en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet.

Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal

Om verksamhetsutövare har för avsikt att teckna ett säkerhetsskyddsavtal, ska detta anmälas till Transportstyrelsen på anvisad blankett, innan affärsavtalet har tecknats med tilltänkt leverantör. Blanketten finner du under relaterad information.

Om uppdraget innebär att nya befattningar eller roller behöver placeras i säkerhetsklass behöver en ansökan om placering i säkerhetsklass också göras till Transportstyrelsen (se Beslut om placering i säkerhetsklass).

Anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts

Verksamhetsutövare ska anmäla att de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal, i vilken nivå och med vilket företag. Anmälan ska ske till Säkerhetspolisen på särskild blankett.

En kopia av anmälan ska skickas till Transportstyrelsen. När sedan registerkontroller som tillhör det aktuella uppdraget skickas in till Transportstyrelsen måste de vara ifyllda med samma säkerhetsskyddsavtalsbenämning som tidigare angetts på anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts.

Avslutande åtgärder i samband med att säkerhetsskyddsavtalet upphör

När säkerhetsskyddsavtalet ska sägas upp ska detta anmälas av verksamhetsutövaren till Säkerhetspolisen. En kopia av anmälan ska skickas till Transportstyrelsen varpå samtliga registerkontroller som är kopplade till säkerhetsskyddsavtalet kommer att upphöra.

Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal, kopia på anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts eller som upphört ska skickas in till Transportstyrelsen.

Observera att om underlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ansvarar verksamhetsutövaren för att underlaget skickas med lämpligt säkerhetsskydd (för kontaktuppgifter, se Säkerhetsskydd).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!