Anmälan säkerhetskänslig verksamhet

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att anmäla sig till sin tillsynsmyndighet. I samband med anmälan ska verksamhetsutövaren även meddela vem som är utsedd till säkerhetsskyddschef. På den här sidan finns blanketter och mer information om hur en anmälan ska vara utformad.

Från och med den 1 december 2021 är det obligatoriskt för verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet att utan dröjsmål anmäla sig till sin tillsynsmyndighet. Om en verksamhetsutövare inte anmäler sin verksamhet kan det leda till att tillsynsmyndigheten tar ut en sanktionsavgift.

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom följande områden ska anmäla sig till Transportstyrelsen:

  • vägtrafik
  • sjöfart
  • spårbunden trafik
  • civil luftfart, flygtrafiktjänster för civil luftfart och flygtrafikledningstjänst för militär luftfart.

Anmälan gör du genom att fylla i och skicka in Transportstyrelsens blankett: 
Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet.

Om verksamhetsutövaren bedriver säkerhetskänslig verksamhet som sträcker sig över flera tillsynsområden, medför det att verksamheten kan ha flera tillsynsmyndigheter. I så fall behöver verksamhetsutövaren anmäla sig till fler än en tillsynsmyndighet. Vilka tillsynsmyndigheter som finns och inom vilka områden de ansvarar kan du läsa mer om på sidan:
Tillsynsmyndigheter.

Anmälan om säkerhetsskyddschef

Varje verksamhetsutövare ska utse en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart att en sådan inte behövs. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet. Om en sådan chef saknas ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd verksamhetsutövarens ledning.

Från och med den 1 december 2021 kan verksamhetsutövare som inte utser en säkerhetsskyddschef med det ansvar och den organisatoriska placering som framgår av säkerhetsskyddslagstiftningen åläggas att betala en sanktionsavgift.

Alla verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom Transportstyrelsens tillsynsområde ska från den 1 december 2021 anmäla sig till Transportstyrelsen. I samband med anmälan uppmanas ni också att skicka in blanketten:
Anmälan om säkerhetsskyddschef.

Om ni bedömer att det är uppenbart att en säkerhetsskyddschef inte behövs behöver ni inte skicka in någon blankett.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!