Krisberedskap

Transportstyrelsens roll i krisberedskapssystemet

Transportstyrelsen är en, i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, utpekad myndighet med särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris och att förebygga sårbarheter och motstå hot och risker inom sitt ansvarsområde.

Transporstyrelsen ska planera för myndighetens egen krisberedskap och samverka med övriga myndigheter, organisationer och näringslivet.

För att arbeta förebyggande med krisberedskapen krävs det att vi gör risk – och sårbarhetsanalyser på våra verksamheter. Detta för att så långt det är möjligt förebygga de problem som kan uppstå vid en inträffad händelse eller kris.

Krishantering inom Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har en krisorganisation som består av en myndighetsövergripande krisledningsstab, avdelningsspecifika operativa krisledningsstaber samt Tjänsteman i Beredskap, TiB.

Normalt hanteras händelser i den ordinarie linjeorganisationen. När dessa resurser inte räcker bildas en krisledningsstab som kan aktiveras av chef eller efter samråd med TiB.

Tjänsteman i beredskap

TiB är en beredskapsfunktion inom Transportstyrelsen. TiB är också en larm- och kommunikationsväg för SOS Alarm samt andra myndigheter vid händelser som får stor påverkan på samhället och dess funktionalitet.

TiB har dygnet runt jour och kan vid behov, efter samråd med kontaktperson, initiera det inledande krishanteringsarbetet.

Samverkansområden

För att främja samverkan och samordning av krisberedskapsplaneringen, finns det idag sex stycken samverkansområden.

Transportstyrelsen representerar i två av sex samverkansområden, Samverkansområdet Transporter (SOTP) samt Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård (SOSUV).

När det gäller samverkansområdena har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett samordningsansvar och finansierar delvis samverkansområdenas verksamhet med krisberedskapsmedel s.k. 2:4 anslag.

Se även: https://msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden/

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!