Internationella grupper inom vägtrafik

Transportstyrelsen deltar i många olika internationella kommittéer, organ och församlingar inom vägtrafikområdet.

Bakgrund

Detta är den andra av två trafikmedicinska världsorganisationer. Denna har kommit att bli mer med tonvikt på USA och Västeuropa samt Australien.

Frågor som behandlas på möten

Årliga kongresser med samma typ av frågor som i ITMA. Här finns också utbildningar för skaderegistrering enligt AIS.

Bakgrund

CIECA är en oberoende samverkansorganisation bestående av representanter från myndigheter, organisationer eller företag som har ansvar för förarprövning och körkortsutfärdande i sina hemländer.

Frågor som behandlas på möten

Förarutbildning och den därtill kopplade förarprövningen är de huvudsakliga fokusområdena för organisation. Medlemsorganisationer från cirka 40-talet stater finns med, majoriteten inom Europa. CIECA genomför olika projekt, workshops eller seminarier på uppdrag av eller i samarbete med kommissionen. Dessutom genomförs regelbundet olika aktiviteter för CIECAS egna medlemmar
CIECAS generalförsamling är organisationens högsta beslutande organ och samlas årligen till ordinarie möte. CIECA har också en styrelse som leder verksamheten enligt de statuter som generalförsamlingen fastställt. Varje medlemsland har två ledamöter i generalförsamlingen.
CIECA bedriver också en expertstödsverksamhet genom två fasta expertgrupper:

  • EAG (Expert Advisory Group), som arbetar med tillsyn av körprov och rådgivning, liksom är styrelsens tekniska arbetsutskott i många frågor.
  • TAG (Theory Test Advisory Group), som sedan något år arbetar med frågor som utveckling och kvalité av kunskapsproven för körkort. Dels är fokus på datorlösningar för proven och dels på metodik för konstruktion och kvalitetskontroll av provuppgifter och prov.

Representanter

Sverige representeras i generalförsamlingen av Transportstyrelsen och Trafikverket. I EAG representeras Sverige av Trafikverket och I TAG av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Kommittén för kontrolldirektivet. Har bistått kommissionen i arbetet med kategorisering av överträdelser inom kör- och vilotidsområdet samt färdskrivare. Infringement Working Group (IWG) är en arbetsgrupp till denna kommitté.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Kommittén för kör- och vilotidsregler som bland annat bistår kommissionen i arbetet med vägledningar. Legal Working Group (LWG) är en arbetsgrupp under denna kommitté.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Grundkommittén som hanterar tekniska förändringar av färdskrivarsystemet. Tachonet User Group (TUG) och Risk Management Group (RMG) är arbetsgrupper under denna kommitté. Inrättad med stöd av förordningen 3821/85.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Genomförandekommitté inom EU runt bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG.

Bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG innehåller huvudsakligen artiklar och bilagor runt kvalitet hos bensin och diesel*, vilka ska implementeras av medlemsstaterna. 

Deltagare

Normalt deltar Transportstyrelsen,
Energimyndigheten deltar specifikt i möten som behandlar artikel 7a.

Bakgrund

Kommittén för det så kallade vägtransportpaketet som hanterartillträde till yrket som trafikansvarig samt tillträde till gods- och persontransportmarknaden.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

En expertkommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiv för motorfordon, jord - och skogsbrukfordon och 2-3 hjuliga motorfordon.

Enligt ramdirektivet 70/156/EEG är typgodkännande sedan 1998 obligatoriskt för att erhålla marknadsinträde inom gemenskapen. Enligt nya ramdirektivet 2007/46/EC följer att motsvarande totalharmonisering gäller även för övriga fordonskategorier att tillämpas från år 2009-2012. För motorcyklar och jordbruksfordon beslutas under slutet av 2012 om nya ramförordningar som ersätter 2002/24/EG och 2003/37/EG.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Kommittén har etablerats enligt artikel 15 i Europa parlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU, om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem ITS på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

Frågor som behandlas på möten

Enligt artikel 16 ska kommissionen anpassa direktivets bilagor med krav till den tekniska utvecklingen. På mötena diskuteras utvecklingen kraven, som sen ska implementeras av medlemsstaterna.

Bakgrund

Kommittén ska biträda EU-kommissionen i utövandet av genomförande befogenheterna enligt direktivet 2004/54/EG:s  artikel 17.1. 

Frågor som behandlas på möten

Enligt artikel 16 ska kommissionen anpassa direktivets bilagor med krav till den tekniska utvecklingen. På mötena diskuteras utvecklingen kraven, som sen ska implementeras av medlemsstaterna

Bakgrund

Det finns en standard, EN 12195, IMO Guidelines och nationella regler men ingen harmoniserad lagstiftning om hur lastsäkring ska utföras på fordon inom EU. Transportstyrelsen har deltagit i arbetet med att ta fram Standarden EN 12195, IMO Guidelines och medverkar även vid framtagandet av kommissionens Best Practice Guidelines som ska uppdateras.

Deltagare

I möten deltar för Sveriges räkning Transportstyrelsen. Även en representant för Sveriges Åkeriföretag och Mariterm AB deltar.

Bakgrund

Ett rådgivande expertorgan till körkortskommittén

Frågor som behandlas på möten

De frågor som behandlas på mötena är effekter av olika läkemedel, droger och alkohol i trafiken. Testmöjligheter, förekomst, åtgärder inom lagstiftning mm.

Deltagare

Transportstyrelsen, svensk representant.

Bakgrund

GEME lyder under kommissionens DG Enterprise. Här behandlas frågor som rör direktiv 97/68/EG även kallat arbetsmaskinsdirektivet. Direktivet ställer krav på emissioner för typgodkännande av motorer för arbetsmaskiner.

Frågor som behandlas på möten

Gruppen ansvarar för att ta fram förslag till ändringar av direktivet och diskutera andra aktuella frågor på området.

Deltagare

Deltar gör representanter från medlemsstaterna, tillverkarna och intresseorganisationer. Sverige representeras av Transportstyrelsen och Trafikverket.

Bakgrund

Kommittén är inrättad med stöd av direktivet 2004/52/EG (det s.k. EFC-direktivet). I direktivet fastställs villkor som är nödvändiga för att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen. Enligt direktivet ska ett europeiskt elektroniskt vägtullsystem (European Electronic Toll Service, EETS) inrättas.

Elektronisk avgiftsupptagning med användning av ombordenhet i fordonet innebär att betalning av vägtull kan ske utan att trafikflödet behöver påverkas. Antalet elektroniska vägavgiftsområden växer kraftigt i Europa. EFC-direktivet syftar till att göra dessa system driftskompatibla, så att en och samma ombordenhet kan användas i alla system, vilket ska underlätta för väganvändarna. Respektive vägtullsoperatör ska rikta betalkrav mot betalningsförmedlaren som i sin tur ska rikta betalkrav mot den väganvändare som abonnerar på ombordenheten. Kommissionen har genom beslut 2009/750/EG fastställt tekniska specifikationer, kontraktsregler samt vissa rättigheter och skyldigheter för olika aktörer inom ramen för EETS.

Frågor som behandlas under möten

På mötena behandlas frågor som är kopplade till implementering av direktivet och det tillhörande kommissionsbeslutet samt uppföljning av status i de olika medlemsstaterna.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen (ordinarie representant) och Trafikverket (ersättare).

Bakgrund

ITMA är en mötesplats för forskare inom området och har världskongress vartannat år i olika delar av världen.

Frågor som behandlas på möten

De frågor som behandlas på kongresserna är medicinska aspekter på trafiksäkerhet – skador i krockar, behandlingsmetoder för krockskador, alkohol och droger i trafiken, ”fitness to drive”, unga och äldre i trafiken, utbyte av erfarenhet mellan länder, speciellt med tonvikt på utbyte mellan högt och lågt utvecklade länder.

Deltagare

Transportstyrelsen är president. Det finns en del andra svenska medlemmar i organisationen, även ytterligare en svensk i styrelsen.

Bakgrund

Kommittén för yrkesförarkompetens fungerar som expertstöd och beslutande i frågor som rör frågor som hanteras inom ramen för EU-direktivet 203/59. Kommittén är inrättad med stöd av detta direktiv.

Frågor som behandlas på möten

Kommittén för yrkesförarkompetens har motsvarande funktion och uppgift som körkortskommittén. Kommittén kan i sin tur ta hjälp av fasta eller tillfälliga expert- eller arbetsgrupper, där medlemsstaterna bidrar med experter eller ledamöter.

Representanter

Sverige representeras av Näringsdepartementet i kommittén med expertstöd från Transportstyrelsen. I de olika expert- och arbetsgrupperna representeras Sverige av Transportstyrelsen

Bakgrund

Körkortskommittén fungerar som expertstöd och beslutande i frågor som rör körkortshantering inom EU, t.ex. hur körkortsdirektivet ska tillämpas. Körkortskommittén är inrättad med stöd av EU-direktiv 2006/126.

Frågor som behandlas på möten

Körkortskommittén hanterar de tekniska regler som finns samlade i bilagan till EU-direktivet. Kommittén kan i sin tur ta hjälp av fasta eller tillfälliga expert- eller arbetsgrupper, där medlemsstaterna bidrar med experter eller ledamöter. De arbets- och expertgrupper som för närvarande finns inom körkortskommittén är: körkortskommitténs tekniska expertgrupp, tillfälliga medicinska arbetsgrupper, Resper, nätverk för chip på körkort och harmoniserade koder

Representanter

Sverige representeras av Näringsdepartementet i kommittén med expertstöd från Transportstyrelsen. I de olika expert- och arbetsgrupperna representeras Sverige av Transportstyrelsen

Bakgrund

Expertgrupp som bistår EU-kommissionen i så kallade security-frågor för landtransporter.

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgrupp som EU-kommissionen informerar och samråder med när det gäller krav på motorfordon. Industrin deltar också.

Bakgrund

Representanter från myndigheter i europeiska länder träffas årligen för att utbyta erfarenheter på alkolåsområdet. Tidigare möten har arrangerats av Sverige (2010), Finland (2011 och 2012), Norge (2013), Nederländerna (2014) samt Danmark (2015).

Frågor som behandlas på mötena

Det finns två syften med mötena. Dels erbjuder de en möjlighet för nationella experter hos myndigheter i länder som redan bedriver ett arbete mot rattfylleri med hjälp av alkolås, till exempel i form av ett alkolåsprogram för rattfyllerister, att utbyta erfarenheter samt diskutera framtida lösningar och tekniker på alkolåsområdet. Dels erbjuder de en möjlighet för länder som ännu inte bedriver ett sådant arbete att dra lärdomar eller komma med andra infallsvinklar på hur ökad nykterhet i trafiken ska kunna uppnås.

Deltagare

För Sveriges räkning deltar Transportstyrelsen. Även en representant från Trafikverket respektive Näringsdepartementet brukar delta.

Bakgrund

NEG lyder under kommissionens DG Enterprise. Här behandlas frågor som rör Direktiv (EG) nr 2000/14 även kallat bullerdirektivet. Direktivet ställer krav på bulleremissioner för maskiner för utomhusbruk.

Frågor som behandlas på möten

Gruppen ansvarar för att ta fram förslag till ändringar av direktivet och diskutera andra aktuella frågor på området.

Deltagare

Deltar gör representanter från medlemsstaterna, tillverkarna och intresseorganisationer. Sverige representeras av Transportstyrelsen och Trafikverket.

Bakgrund

PIARC (World Road Association) – En intresseorganisation för vägmyndigheter och har idag ca 120 medlemsländer. En av de äldsta tekniska kommittéerna är tunnelkommittén C3.3 Road Tunnel Operations där för närvarande ca 130 experter från 33 länder arbetar med ett tjugotal olika projekt.

Frågor som diskuteras på möten

Verksamheten är idag organiserad i 5 arbetsgrupper som alla har bäring mot säkerhet. Dessa grupper tar rapporter  som presenteras vid världskongress vart 4 år. Rapporterna  används som kunskapsdokument i bl.a. EU-kommissionens Tunnelsäkerhetskommitté.

Bakgrund

TAAM är en icke-beslutande arbetsgrupp där representanter från de typgodkännande myndigheterna i medlemsstaterna träffas två gånger per år.

Frågor som behandlas på mötet

Frågor som behandlas är tolkningar av EG-direktiv, EG-förordningar och ECE-reglementen med avseende på typgodkännanden.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Kommittén biträder EU-kommissionen i utövandet av genomförandebefogenheterna enligt ramdirektiv 2007/46/EG (artikel 40), ramförordning 168/2013 (artikel 73) och direktiv 97/68/EG (artikel 15).

Frågor som behandlas på möten

TCMV behandlar rättsakter med krav på nya motorfordon, släpfordon, mopeder och motorcyklar samt avgaser från mobila maskiner. Kommittén samordnar även EU:s ståndpunkt inför möten i UNECE/WP.29 även om det formella beslutet fattas av Rådet.

Bakgrund

GRE är en arbetsgrupp under WP.29 med syfte at förbereda förslag till regelförändringar i ECE-reglementen inom områden för fordonsbelysning och elektromagnetisk kompabilitet (EMC).

Working Party on Lighting and Light-Signalling (GRE)

Frågor som behandlas på möten

I möten diskuteras detaljerade tekniska krav på belysningsanordningar på fordon avsedda för vägtrafik, inklusive traktor, och hur dessa ska vara installerade på fordonet.  Med belysningsanordning menas strålkastare, lyktor, ljuskällor, reflexer och relaterade komponenter, som varningstriangel och strålkastarrengörare.  De tekniska kraven berör t.ex. synbarhet, ljusstyrka, ljusdistribution, färg och hur lyktor ska vara inkopplande i fordonets elektriska system.  Även kraven på elektromagnetisk kompabilitet (s.k. radiostörningar) ingår i denna arbetsgrupp.

Bakgrund

I mars 2011 beslutade ITC (Inland Transport Committee) att etablera en formell AETR- expertgrupp för vars huvudsakliga syfte är att revidera den komplexa Artikel 22bis som reglerar godkännandeförfarandet för ändring i AETR:s underbilaga 1B (om färdskrivarbestämmelser) samt diskutera förhållandet mellan AETR- överenskommelsen och EU-rätten. Expertgruppen förväntas arbeta i två år. Expertgruppens ordinarie möten äger rum i juni och december, men vid behov sammankallas delegaterna till ett extra möte i direkt anslutning till SC.1: s möte i oktober.

Frågor som behandlas på möten

Frågor som finns på dagordningen är t.ex. utbyte av information mellan länder när det gäller utgivning av färdskrivarkort och vilka rättigheter och skyldigheter tredje länder har vid resa inom AETR-området. 

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen och Näringsdepartementet.

Bakgrund

GRSP är en arbetsgrupp som är underordnad WP 29 (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) Inom GRSP utarbetas förslag till regelverk för tekniska krav på passiva skyddssystem i vägfordon. De passiva skyddssystemen syftar i huvudsak till att lindra skadeeffekterna när olyckan väl är ett faktum.

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen hanterar ett mycket brett område där krocksäkerheten står i fokus. Exempel på specifika frågor som hanteras är frontal- och sidokollisionsfrågor, fotgängarskydd, skyddsanordningar för barn i bil samt elsäkerhet i elfordon.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Arbetsgruppen för vägtransporter SC.1 är en arbetsgrupp under ITC (Inland Transport Committee). Arbetsgruppens syfte är att främja och utveckla internationella transporter genom att sträva efter en harmonisering och förenkling av regelverken.

Frågor som behandlas på möten

Ett antal frågor är ständigt återkommande på dagordningen:

  • Att besluta om ändringar i AGR (European Agreement on Main International Traffic Arteries) vad gäller t.ex. konstruktion av nya E-vägar eller förlängning av befintliga E-vägar samt förvaltning av vägars säkerhet som t.ex. konsekvensanalyser av vägprojekt, trafiksäkerhetsrevisioner och bearbetning av olycksdata.
  • Att förvalta och besluta om ändringar i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) som reglerar t.ex. raster och dygnsvila för förare. Under senare år har det varit stort fokus på implementeringen av den digitala färdskrivaren inom UNECE- området.

Att harmonisera och förenkla regelverken för gränsöverskridande transporter (elektroniska fraktsedlar, handelshinder i form av kvoter och långa väntetider vid gränspassager för persontrafik).

Deltagare

Transportstyrelsen och Näringsdepartementet deltar. 

Bakgrund

Gruppering som arbetar med trafiksäkerhet inom FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Arbetet baseras på konventionen om vägtrafik och konventionen om vägmärken och trafiksignaler som beslutades i Wien 1968. Sverige är fördragsslutande part till båda två.

Konventionerna är bindande minimiregler som fördragsslutande part ska säkerställa att den nationella vägtrafiklagstiftningen minst uppfyller.

Dessutom arbetar UNECE WP.1 med en resolution om vägtrafik och en resolution om vägmärken och trafiksignaler. Dessa kan ses som en form av ”best practice” eller ”guidelines” när det gäller vägtrafik och säkerhet. Resolutionerna är inte bindande för de fördragsslutande parterna.

Uppdragsbeskrivning (Terms of Reference)

Frågor som behandlas på möten

  • Trafikregler
  • Regler om vägmärken och trafiksignaler
  • Erfarenhetsutbyte när det gäller trafiksäkerhetsarbete

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen och Näringsdepartementet.

Bakgrund

GRB är en arbetsgrupp inom UNECE som hanterar några reglementen som beskriver tekniska krav på vägfordon avseende buller. GRB verkar under WP29 (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) som samlar alla ca 120 reglementen som hanterar kravnivåer för olika delar hos vägfordon. Syftet är att harmonisera kravnivåerna i världen. 1958 tecknades den överenskommelse som detta bygger på, som säger att föredragstecknande parter förbinder sig att acceptera kravnivåerna i reglementena och att acceptera att fordon tas i bruk, som har typgodkännande enligt reglementena.

Frågor som behandlas på mötena 

Möten hålls två gånger per år, i februari och september och samlar ca 70 deltagare. På mötena deltar experter från medlemsländerna. Experter från fordonsindustri och intresseorganisationer deltar också, men har dock ingen rösträtt. Beslut fattas av medlemsländernas representanter i WP29.

Frågor som tas upp handlar om utveckling av reglementena. Såväl teknisk utveckling som krav från omgivningen kan vara orsak att ändra reglementena. 

Deltagare

Regeringen är föredragstecknande part, men Transportstyrelsen har uppgift att representera Sverige i förhandlingar om reglementen.

Bakgrund

Enligt 1958 års avtal har föredragstecknande parter förbundit sig att acceptera kravnivån i reglementen som acceptabla nivåer för deras marknad. Om en fordonstillverkare har ett typgodkännande enligt sådant reglemente som ett land eller region har accepterat ska detta räcka för att fordonet ska få tas i trafik i landet eller regionen. Totalt finns ca 120 reglementen under 1958 års avtal som förvaltas i arbetsgrupper. GRRF är en av arbetsgrupperna som förvaltar den del av reglementena för typgodkännande av fordon eller fordonsdetaljer rörande bromsar, styrning, däck och kopplingsanordningar.

Frågor som behandlas på möten

Möten hålls i september och i februari månad. Vanligtvis är det industrin som påtalar när det finns behov av att uppdatera krav i reglementen, oftast beroende på den tekniska utvecklingen. Frågorna hanteras genom att skriftliga förslag presenteras innan möten. Är frågorna komplexa tillsätts en inofficiell arbetsgrupp som får lite längre tid på sig att lösa detaljer i en mindre grupp och komma med ett förslag.

Deltagare

Deltagarantalet brukar ligga mellan sjuttio och hundra personer. Regeringen är föredragstecknande part men Transportstyrelsen har uppgiften att representera Sverige i förhandlingar om reglementen. Även svensk fordonsindustri brukar var representerad.

Bakgrund

ACV är en informell arbetsgrupp som tillsattes efter att Sverige föreslagit att Reglemente 13 bör ändras så att man möjliggör typgodkännande enligt Reglemente 13 med en helautomatisk kopplingsanordning.

Deltagare

I möten deltar representanter för bilindustrin, släpindustrin, bromsindustrin, kopplingsindustrin. Föredragstecknande parter som deltar är Nederländerna, Finland, Sverige där Sverige även har rollen som ordförande.

Bakgrund

Enligt beslut i kommissionens förordning om generell säkerhet ska alla tunga fordon i framtiden vara försedda med två avancerade system. Det ena systemet ska varna när man avviker från sitt körfält och det andra ska varna och nödbromsa fordonet när föraren kommer ifatt ett hinder men inte reagerar inom en viss tid.

Deltagare

I möten deltar vanligtvis mellan trettio och fyrtio personer. 

Bakgrund

GRRF ansvarar för reglementet om typgodkännande av kopplingsanordningar, reglemente 55. Det finns en informell arbetsgrupp som arbetat med uppdateringar av reglementet som varit vilande under några år. När det nu är dags att uppdatera reglementet på ett flertal punkter blir det därför aktuellt att återuppta arbetet med den informella arbetsgruppen. Arbetsgruppen har ett drygt tjugotal områden att arbeta med. 

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

GRSG är en arbetsgrupp som är underordnad WP 29 (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations). GRSG utarbetar förslag till generella säkerhetskrav för fordon. 

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen hanterar bland annat bussars utformning, backspeglar/kamerasystem, underkörningsskydd och säkerhetsaspekter för fordon som drivs av gas.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Bakgrunden till bildandet är att de europeiska staterna tillämpade sin nationella lagstiftning för godkännande av vägfordon, vilket var ett hinder för att uppnå en tillfredsställande industriell ekonomi. UN/Economic Commission of Europe utvecklade 1958- års överenskommelse om tekniska regler för hjulförsedda fordon, utrustning och delar. Denna överenskommelse utgör navet i verksamheten för att utveckla fordonsreglerna för typgodkännande. Inom denna överenskommelse har Sverige verkat sedan 1959 då Frankrike och Sverige blev de första att biträda överenskommelsen. Den är också för kommissionen den viktigaste resursen för utvecklingsinsatserna på fordonsområdet. Unionen blev fördragsslutande part under år 1998.

Sedan har 1997- års överenskommelse om kontrollbesiktning av tunga fordon över 3.5 ton i internationell trafik tillkommit, som har trätt i kraft under år 2001. EU har inte biträtt på grund av att värdet med denna är okänd. Sverige har heller inte biträtt överenskommelsen.

Den senaste 1998- års överenskommelse om harmoniserade tekniska reglementen inom fordonsområdet har biträtts av alla stora marknader inklusive gemenskapen. Sverige tillträdde överenskommelsen i december 2001. Arbetsgrupperna som förbereder texter till reglementen är fem till antalet.

Frågor som behandlas på möten

WP.29 har tre möten per år, beslutar om nya reglementen och ändringar i de befintliga. 

Deltagare

Transportstyrelsen representerar Sverige vid mötena.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!