Internationella möten inom sjöfart

Transportstyrelsen deltar i många olika internationella kommittéer, organ och församlingar inom sjöfartsområdet.

Bakgrund

Gruppen leds av EU:s ordförandeland. Gruppen bildades för att ge marknadskontrollmyndigheter möjligheten att utbyta information. Inrättad med stöd av det s.k. fritidsbåtsdirektivet (94/25/EG).

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Det styrande organet i IMO. Alla medlemsländerna är representerade.

Frågor som behandlas på möten

Vid mötena beslutas budget och arbetsprogram. Man väljer medlemmar till Council.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen (berör även Sjöfartsverket)

Bakgrund

Genomförandekommitté som inrättats med stöd av förordningen 2099/2002/EG

Frågor som behandlas på möten

I COSS behandlas frågor relaterade till ett flertal EG-rättsakter om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg. Detta innebär att agendan för COSS-möten ofta innehåller många vitt skilda frågor.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen

Bakgrund

40 medlemmar väljs för en tvåårsperiod (Sverige är invalt). C koordinerar IMO:s aktiviteter.

Frågor som behandlas på möten

Man lägger fram förslag till budget och arbetsprogram samt väljer generalsekreterare.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen (berör även Sjöfartsverket).

Bakgrund

EMSAS:s styrelse som består av representanter från medlemsstaterna. Inrättad med stöd av förordningen 1406/2002/EG.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen och Näringsdepartementet.

Bakgrund

Generalsdirektörsmöten. Har en rådgivande funktion.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen och Näringsdepartementet. 

Bakgrund

IMO:s huvudkommitté som arbetar med att förenkla dokumenthanteringen inom sjöfarten.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen

Bakgrund

Kommitté som arbetar för att motverka utsläpp från fartyg. Inrättad med stöd av konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen och Sjöfartsverket

Bakgrund

Styrgrupp på hög nivå för Safe Sea Net.

Deltagare

Sverige representeras av Näringsdepartementet.

Bakgrund

Information finns på www.imso.org. Församlingen har möte vartannat år. Alla 94 medlemsstaterna ingår. 

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

IMO:s huvudkommitté som arbetar med alla juridiska frågor som kan beröras IMO:s verksamhet.

Deltagare

Sverige representeras av Justitiedepartementet (berör även Transportstyrelsen och Näringsdepartementet).

Bakgrund

IMO:s huvudkommitté för frågor som rör förhindrande av föroreningar från fartyg.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. 

Bakgrund

IMO:s huvudkommitté för sjösäkerhetsfrågor

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

Genomförandekommitté som inrättats med stöd av förordningen 725/2004/EG

Frågor som behandlas på möten

I MARSEC behandlas sjöfartsskydds- och hamnskyddsfrågor.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen. 

Bakgrund

Information finns på  www.parismou.org

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen

Bakgrund

Genomförandekommitté inrättad med stöd av direktivet 94/25/EG (det s.k. fritidsbåtsdirektivet).

Frågor som behandlas på möten

Mötena behandlar fritidsbåtsfrågor

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Bakgrund

IMO:s huvudkommitté som arbetar med genomförandet av tekniska samarbetsprojekt.

Deltagare

Sverige representeras av Sjöfartsverket.

Bakgrund

Kommissionen är ordförande. Gruppen består av representanter för medlemsstaterna samt intressenter för industrin och konsumentorganisationer. Gruppen är inrättad med stöd av det s.k. fritidsbåtsdirektivet (94/25/EG).

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!