Bakgrund

Independent Regulators' Group (IRG) Rail är en frivillig sammanslutning av i dagsläget 21 oberoende regleringsorgan på järnvägsområdet i Europa. Det övergripande syftet med IRG-Rail är att skapa förutsättningar för att åstadkomma en konkurrenskraftig, effektiv och bärkraftig järnvägsmarknad i Europa. IRG-Rail agerar som en plattform för samarbete, informations- och erfarenhetsutbyte mellan nationella regleringsorgan på järnvägsområdet för att tackla de utmaningar som finns i tillämpningen av det europeiska regelverket på området.

Frågor som behandlas på möten

Advisory committee är en rådgivande grupp som ska stödja ordförandelandet i IRG-Rail med löpande frågeställningar under pågående verksamhetsår. Gruppen kan initiera frågeställningar inom IRG-Rail:s verksamhetsområde som sedan presenteras för Plenary assembly för beslut. Gruppen träffas mellan 2 och 4 gånger per år under ledning av ordförandelandet.