Licens, säkerhetsintyg del A och del B samt nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva en ansökan om licens, säkerhetsintyg del A och del B samt nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

Kostnaden för den som ansöker om tillstånd som järnvägsföretag tas ut i form av en ansökningsavgift. Avgiften för handläggningen av ett ärende ska täcka kostnaden för granskning av insända handlingar, granskning av eventuella kompletteringar, beslut och registrering av tillstånden. Tillstånden ska även, registreras och skickas in till ERADIS (Europeiska Järnvägsbyråns dataregister över giltiga licenser och säkerhetsintyg).

Avgiften ska även täcka kostnader för avskrivning, drift och förvaltning av de it-system som används för verksamheten.

Licens

Transportstyrelsen tar ut en avgift för prövning av ansökan om licens.

Typ av ansökan Avgift (kr)
Licens 31 000

Säkerhetsintyg del A och del B

Transportstyrelsen tar ut en avgift för prövning av säkerhetsintyg del A och del B.

Typ av ansökan Avgift (kr)
Nytt säkerhetsintyg del A 55 000
Nytt säkerhetsintyg del B

96 000

Förnyelse av säkerhetsintyg

25 000

Ändring av säkerhetsintyg

1 200 kr/h*

* Löpande avgift, ska betalas för varje påbörjd 30-minutersperiod.

Nationellt trafiksäkerhetsintyg

Transportstyrelsen tar ut en avgift för prövning av nationellt trafiksäkerhetsintyg.

Typ av trafik som tillsynsobjektet bedriver Avgift (kr)
Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur 181 000
Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods 121 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!