Ändrade avgifter från årsskiftet

2017-10-20

Från den 1 januari 2018 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En av de största förändringarna sker på körkortsområdet, där tolv avgifter ersätts av en enda. Men förändringar sker inom alla trafikslag.

Dagens tolv avgifter på körkortsområdet ersätts av en enda, som ska betalas i samband med utfärdande eller förnyelse av körkort. Den nya avgiften blir 250 kronor.

– Vi tror att det här kommer att bli bättre för medborgarna på flera sätt. Det blir färre inbetalningstillfällen och man kan få sitt tillstånd snabbare eftersom vi inte behöver vänta på en inbetalning för att påbörja handläggningen, säger körkortsdirektör Katarina Fröberg.

Avgifter förändras inom alla trafikslag

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och justerar när så behövs för att avgifterna ska motsvara våra kostnader. Vi inför också nya avgifter när regler ändras. I år sker flera av förändringarna som en konsekvens av nya regler på sjö- och luftfartsområdena.

Ett exempel på det är att avgiftsstrukturen ändras till följd av nya regler för den nationella sjöfarten. Eftersom de nya reglerna innebär att fler än tidigare berörs, kommer den som idag betalar avgift för tillsyn av fartyg att få en lägre avgift från 2018.

Ett annat exempel, på luftfartsområdet, är att avgifter ändras som en anpassning till nya regler för bruksflyg inom flygoperativ verksamhet. På luftfartsområdet sker också ändringar för att avgifterna ska motsvara våra kostnader. Det gäller till exempel avgifterna för tillsyn av flygplatser, för olika certifikat och för tillsyn av simulatorer samt tillståndsprövning av instruktörer inom luftfartsskydd.

Ett tidigare underskott stryks

Inom järnvägs- och sjöfartsområdena har Transportstyrelsen tidigare tagit ut avgifter som har varit lägre än våra kostnader. Det har gjort att det har bildats ett underskott. Regeringen har fattat beslut om att delar av det underskottet ska strykas, vilket innebär att det till den delen inte behöver tas igen. Det innebär sänkta avgifter inom två delar av järnvägsområdet och att vi inte behöver höja några avgifter för sjöfarten.

De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att det, på några års sikt, ska råda balans mellan myndighetens kostnader och de avgifter som myndigheten tar ut. Beslut om avgifterna fattas av generaldirektören.

Här kan du läsa mer om våra avgifter.

Till toppen