Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna

2018-04-25

Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna på framför allt vägar och gator med lägre hastighetsbegränsning. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen, Trafikverket och VTI i den rapport om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens i dag, onsdag.

Sverige har som mål att halvera antalet dödade i vägtrafiken mellan 2007 och 2020 och minska antalet allvarligt skadade med en fjärdedel. Antalet dödade år 2017 uppgick enligt officiell statistik från Trafikanalys till 253 personer. Det innebär att målet med högst 220 antal dödade år 2020 är möjligt att uppnå.

Singelolyckor är den enda olyckstyp där det skett en ökning i antal omkomna jämfört med 2016. Av de totalt 253 som omkom under 2017 var det 97 personer som omkom i singelolyckor med motorfordon. En hög andel av singelolyckorna är alkohol- och/eller drogrelaterade.

Högre regelefterlevnad och därigenom sänkta medelhastigheter på vägarna bedöms vara de faktorer som har störst potential att minska antalet omkomna i trafiken.

– Det är självklart positivt att färre personer omkommer i vägtrafiken, samtidigt är det oroande att trafikanter inte håller hastighetsbegränsningarna. Vi vet ju att hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får, säger Hans-Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.

Försämrad regelefterlevnad

Sedan 2012 har hastighetsnivåerna och efterlevnaden av gällande hastighetsgränser på statliga vägar blivit allt sämre.

– Här ser Transportstyrelsen en brist och kommer därför att starta ett arbete för en ökad regelefterlevnad med fokus på att utformning och regler överensstämmer med varandra. På så sätt ges trafikanterna bättre förutsättningar att göra rätt. Utifrån ett trafikantperspektiv kan det i dag vara svårt att följa hastighetsgränserna eftersom utformningen är designad för en hastighet, men hastighetsgränsen är satt till en lägre nivå, säger Hans Yngve Berg.

Trafiksäkerhetskameror har varit effektiva för att öka regelefterlevnaden, men det räcker inte. Eftersom Polisens manuella hastighetsövervakning har minskat är det viktigt med andra innovativa lös­ningar, som fordonsteknik och nya försäkringar. Det är dock osäkert om den sortens lösningar hinner ge något större bidrag till att nå målen 2020.

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017 finns att läsa på Trafikverkets webbplats.

Till toppen