Risker i farleder värderas för att undersöka behov av lots

2019-03-25

Med moderna fartyg och tät trafik krävs moderna regler. Just nu pågår ett arbete med att se över lotsplikten och ta fram regler som underlättar för att undersöka behov av lots.

Mycket har förändrats sen de nuvarande reglerna skapades för 40 år sedan. Till exempel har fartyg fått bättre teknik med säkrare konstruktion, bättre manöverförmåga och navigationsutrustning.

– I metoden för att bedöma om det krävs lots utgår vi från vilka risker som finns i farleder och med fartyg och deras besättning. Risker i farleder rör sig om allt från bredden på farleden och hur många fartyg som rör sig där till hur många slussar och broar som finns och om farleden går genom ett naturskyddat område, säger Siv Thorsköld, handläggare inom sjöfart.

Hittills har Transportstyrelsen sett över 28 leder med olika typer av förutsättningar. De representerar leder som exempelvis är korta, långa eller har utmanande väderförhållanden med vind och is. Riskvärderingen av det första urvalet av farleder har också använts till att utvärdera metoden som Transportstyrelsen använder.

– Riskvärderingen av farlederna ligger till grund för vår bedömning av behovet av lots. Vi gör en nyanserad och likvärdig bedömning utifrån ett omfattande underlag där vi tar hänsyn till fler aspekter än tidigare där man bedömde behov av lots utifrån fartygets storlek och last. På så sätt vill vi uppnå en så objektiv riskbedömning som möjligt.

Transportstyrelsen fortsätter att gå igenom landets resterande 220 lotsleder för att ta reda på förutsättningarna i dem. Denna del beräknas vara klar i maj 2019.

Läs mer om översynen av lotsplikt.

Till toppen