Program för regional kollektivtrafik kan förbättras

2017-06-12

Sedan kollektivtrafiklagen började gälla 2012 är det landets regioner och landsting som ansvarar för hur den regionala kollektivtrafiken ska bedrivas i respektive län. Målen för trafiken ska beskrivas i regionala trafikförsörjningsprogram. Transportstyrelsen har granskat den andra generationens trafikförsörjningsprogram i sex län och konstaterar att innehållet i dessa delvis förbättrats, men att de kan utvecklas mer.

 

– Trots att det gått ett antal år sedan de nya reglerna började gälla har än så länge inget trafikförsörjningsprogram lämnats utan anmärkning i samband med vår tillsyn, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen, och ansvarig för rapporten "Två generationers regionala trafikförsörjningsprogram".

Det finns i Sverige 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter. En av deras uppgifter är att ta fram mål för kollektivtrafiken som motsvarar resenärernas behov. Trafikförsörjningsprogrammen ska uppdateras vid behov och många län har nu tagit fram en andra version.

Jämförelsen mellan första och andra generationens trafikförsörjningsprogram visar på både förbättringar och vissa försämringar. Programmen är mer läsvänliga, informationen mer relevant och innehållet lättare att förstå. Samtidigt har beskrivningen av möjligheten för kommersiell trafik inte förbättras.

Få kommersiella aktörer

Lagens tanke var att öppna marknaden för kommersiella aktörer. Men det har varit svårt att konkurrera med subventionerad trafik. De få lyckade exempel som finns gäller främst flygbussar, som i många fall fanns även innan den nya lagen trädde ikraft.

– Vi ser också att samråden kan utvecklas i samband med att trafikförsörjningsprogrammen uppdateras. Samråden är ofta ambitiösa och låter många komma till tals vilket är positivt. Men i flera fall bjuds aktörerna in för sent för att deras synpunkter ska kunna beaktas. Samråden får då funktionen av en remissrunda, vilket inte är tanken, säger Michael Stridsberg.

Rapporten: Två generationers regionala trafikförsörjningsprogram 

Fakta:

  • Nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012 och öppnade för att företag ska kunna etablera trafik inom län på kommersiella villkor.
  • Samtidigt inrättades regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) i länen och övertog de uppgifter som trafikhuvudmännen tidigare haft.
  • Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet över lagen och ska granska att trafikförsörjningsprogrammen uppfyller lagens krav.
Till toppen