Priset avgörande för godskunder

2017-04-12

Många faktorer spelar in när transportköpare väljer hur de ska transportera sina varor. Är godset tungt eller lätt, hur lång är frakten, är varorna ömtåliga och hur snabbt ska de fram? Flexibilitet och även miljöpåverkan påverkar valet av trafikslag. Men det som i slutänden oftast avgör är priset.

I en ny rapport från Transportstyrelsen ger godstransportköpare sin syn på järnvägsmarknaden.

– I de fall där godstransportköparna kan välja mellan likvärdiga transportupplägg är det oftast priset som avgör. De transportköpare som intervjuats upplever att det har blivit dyrare att transportera gods på järnväg än på väg, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen.

I valet av trafikslag är detta en utveckling som inte gynnar möjligheterna till att flytta gods från väg till järnväg. Företagen vittnar också om att utvecklingen snarare lett till att transporter har flyttats från järnväg till väg.

– Detta bekräftar vad vi tidigare misstänkt, nämligen att godstransportköpare aktivt väljer bort järnvägstransporter till förmån för vägtransporter trots att efterfrågan på godstransporter ökar totalt sett, säger Michael Stridberg.

Konkurrens finns

De transportköpare som väljer järnväg är i stort nöjda med trafiken som går på stambanorna, där det ofta finns dubbelspår. Ett undantag är Västra stambanan, där tågtrafiken är intensiv och det finns ett stort underhållsbehov.

– På stambanorna uppfattar också köparna att det finns möjlighet att välja operatör och att konkurrensen fungerar. Men på de mindre stråken finns det ofta bara en operatör som kör trafik, säger Michael Stridsberg.

Godstransportköparna pekar på tomtransporter som ett problem eftersom de tvingas betala inte bara transporten av sina egna varor, utan även tomtransporten efter leverans.

– Alla aktörer skulle tjäna på att minska antalet tomtransporter på järnvägen. Här finns allt att vinna på att utveckla samarbeten som leder till färre tomtransporter, säger Michael Stridberg.

Mer information

Ta del av rapporten "Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden".

Till toppen