Nya regler ska minska utsläppen av kväveoxider från nya fartyg i Östersjön och Nordsjön

2017-07-11

För att minska utsläppen från sjöfarten ska Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen bli så kallade kvävekontrollsområden. Det har den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s miljöskyddskommitté beslutat om.

Beslutet innebär att strängare utsläppskrav gäller för nya fartyg från och med 2021. För dessa fartyg kommer gränsen för utsläpp av kväveoxider vara 80 procent lägre jämfört med nuvarande gränsvärden.

Överenskommelsen är viktigt för att minska kväveutsläppen i Östersjön och Nordsjön och leder till minskad påverkan på miljön och människors hälsa från den internationella sjöfarten. Samtidigt bedöms de nya kvävereglerna ge små ekonomiska effekter för redare och transportköpare, enligt en rapport från Trafikanalys. ("Konsekvenserna av NECA").

Strategi för minskad klimatpåverkan

Under mötet med IMO förhandlades även om en strategi för att minska växthusgasutsläpp från internationell sjöfart. Sveriges önskan är att IMO ska anta en kvantifierad målsättning att minska utsläppen i linje med temperaturmålet från Paris-avtalet. Svensk sjöfart står bakom detta och deltar i det arbete som pågår.

– Om vi ska lyckas med att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader, och om möjligt 1,5 grader, måste alla sektorer bära sitt ansvar. Sverige driver linjen att utsläppen från internationell sjöfart måste gå mot noll under andra halvan av århundradet, säger Sofia Malmsten, sakkunnig i Transportstyrelsen.

Arbetet med strategin kommer att fortsätta fram till att miljöskyddskommittén håller sitt nästa möte i april 2018.
Internationell sjöfart står för drygt 2 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, vilket kan jämföras med Sveriges totala utsläpp som motsvarar ca 0,15 procent.

Andra beslut som fattades vid IMO:s möte

  • Ändrade regler för när fartyg måste ha installerat barlastvattenreningssystem. Nybyggda fartyg ska vara utrustade med barlastvattensystem från den 8 september 2017 när konventionen träder ikraft. För befintliga fartyg gäller successiv övergång för att installera godkända reningssystem för behandling av barlastvattnet och de kommer under en övergångsperiod att kunna hantera barlastvatten genom skifte.Lär mer om hantering av barlastvatten

  • De regeländringar om energieffektivitet (EEDI) för roro-fartyg som föreslagits av bland andra Sverige godkändes. Referenslinjen för dessa fartyg lyfts därmed 20 procent. Det är en nödvändig justering eftersom det har visat sig att data som användes när referenslinjen fastställdes är felaktig. Det innebär att kraven på energieffektivisering på roro-fartyg justeras för att bättre svara mot den avsedda intentionen när EEDI infördes. Slutgiltigt beslut kommer att antas vid nästa miljöskyddskommittémöte i april 2018.
Till toppen