Krav på incidentrapportering inom transportsektorn från den 1 mars

2019-03-01

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom transportsektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Transportstyrelsen. Själva incidentrapporteringen sker sedan till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Rapportering av incidenter i samhällsviktiga nätverk och informationssystem är en viktig del av samhällets informations- och cybersäkerhet. För att kunna mildra konsekvenserna och identifiera sårbarheter är det viktigt för samhället att incidenter rapporteras. Genom att hantera, analysera och rapportera incidenter läggs grunden för att ständigt förbättra den egna organisationens informationssäkerhetsarbete.

Anmäl samhällsviktig leverantör av tjänst inom transportsektorn

För att kunna anmäla incidenter i dina nätverk och informationssystem måste du först identifiera dig som samhällsviktig leverantör. Arbetar du inom transportsektorn är det till Transportstyrelsen du gör en sådan anmälan till. På Transportstyrelsens webbplats finns mer information om kriterier för aktörer inom Transportsektorn

Vilka incidenter ska rapporteras?

När en incident inträffat rapporterar du den till MSB. Incidenter som ska rapporteras är sådana som har betydande påverkan på kontinuitet i en samhällsviktig tjänst – eller omfattande påverkan på leveransen av en digital tjänst. Det beskrivs mer detaljerat i föreskrifterna (länk) om incidentrapportering och tillhörande vägledning som träder i kraft 1 mars 2019.

På MSB:s webbplats finns mer information om incidentrapportering

Till toppen