Hög säkerhet inom svensk luftfart och sjöfart

2018-11-19

Säkerhetsläget inom svensk luftfart 2017 bedöms vara gott. För Transportstyrelsen och aktörerna inom luftfartsbranschen är den stora utmaningen att upprätthålla den höga säkerhetsnivån. Även för sjöfarten bedöms säkerhetsläget vara på en hög nivå. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfart och sjöfart för år 2017.

- Vi bedömer att säkerhetsläget inom svensk luftfart 2017 var på en hög nivå. Den bedömningen baseras bland annat på resultaten av vår tillsyn och genom uppföljning av de säkerhetsnyckeltal som vi sammanställer utifrån de drygt 9 000 luftfartsrelaterade händelser som årligen rapporteras in till oss. Att rapporteringskulturen är så hög är avgörande för att flygsäkerhetsarbetet är framgångsrikt. Det visar att säkerhetsmedvetandet är högt inom branschen, säger Charlotte Billgren, sektionschef på Transportstyrelsen.

Totalt inträffade 28 olyckor inom svensk luftfart under 2017. Av dessa skedde 15 i samband med skärmflygning. Av de övriga 13 skedde en vid bruksflyg med helikopter där en person omkom och en skadades allvarligt. Tre olyckor skedde vid skolflygningar inom privat- eller flygklubbsverksamhet. Resterande nio skedde inom kategorin allmänflyg varav fyra inom privatflyg, tre inom segelflyg och två inom ultralätt flygverksamhet. I samband med den ultralätta flygningen omkom en person.

- Transportstyrelsen kommer att fortsätta att arbeta med proaktiva åtgärder inom luftfartssäkerhet, inte minst inom privat- och sportbetonad luftfart. Det handlar bland annat om attitydpåverkan genom föreläsningar, operativ besiktning av segelflygplan, utbildning av flyglärare och övriga klubbfunktionärer och distribution av flygsäkerhetsinformation. Vi kommer kontinuerligt att följa upp arbetet för att utvärdera att rätt åtgärder har vidtagits, säger Charlotte Billgren.

Fortsatt hög säkerhet inom sjöfarten

År 2017 var ett år för svensk sjöfart som inte skiljer sig nämnvärt från tidigare år, säkerhetsläget bedöms vara på en hög nivå för 2017. Det rapporterades totalt 231 händelser. En person omkom under året i en personolycka inom yrkessjöfarten. Det var en passagerare som föll i en trappa på ett svenskregistrerat passagerarfartyg. Antal rapporterade personskador i sjöolyckor (olyckor som har samband med fartygets drift) uppgick till 42, och i personolyckor (olyckor som inte är relaterade till fartygets drift) rapporterades 27 skadade personer.

Säkerhetsutvecklingen inom sjöfarten följs regelbundet upp utifrån information om de händelser som rapporterats. Säkerhetsläget utvärderas också med hjälp av information från Transportstyrelsens tillsynsarbete, både inom den nationella sjöfarten och genom hamn- och värdstatsinspektioner.

- Informationen gör att vi som myndighet kan stärka det proaktiva säkerhetsarbetet, till exempel genom regelutveckling, internationella förhandlingar och övrig återkoppling till bransch och allmänhet, säger Charlotte Billgren.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt över luftfart och sjöfart 2017.

Till toppen