Bättre beräkningar av flygets klimatpåverkan

2017-10-23

Flygets klimatpåverkan kan minska med bättre beräkningar av flygrutter. Transportstyrelsen har tillsammans med FOI och LFV analyserat hur beräkningen av utsläpp från flyget kan förbättras. Forskningsrapporten visar att den beräkningsmodell som FOI använder i dag underskattar den verkligt flugna sträckan med 8 procent.

För att få en uppfattning om flygets totala klimatpåverkan har studien undersökt hur långa de faktiska flygvägarna är i förhållande till de beräknade flygvägarna, samt vilka flyghöjder trafiken har. Bakgrunden är att de beräkningar av utsläpp från flyget som hittills gjorts i Sverige har underskattat flygsträckorna, eftersom de utgår från den rakaste och kortaste möjliga flygvägen. I själva verket flyger flygbolagen aldrig den rakaste vägen.

– Om man jämför den beräknade bränslemängden med den mängd flygbränsle som faktiskt sålts skiljer de sig med omkring 10 procent. Slutsatsen från forskningsprojektet innebär större möjligheter att ytterligare förbättra våra beräkningar och få en ännu bättre bild över hur långa flygningarna faktiskt är, säger Therése Sjöberg, miljöhandläggare på Transportstyrelsen.

Forskningsprojektet visade att de faktiska flygvägarna i svensk inrikestrafik år 2016 var ca 8 procent längre jämfört med kortaste flygvägarna, med en variation mellan 4 – 12 procent på analyserade sträckor. I jämförelse med övriga Europa innebär det låga värden. I projektet har FOI via LFV fått tillgång till verkliga radarspår från totalt 2 200 flygningar inrikes under några veckor 2016. Genom radarspåren har FOI kunnat förfina beräkningsmodellen så att skillnaden mellan beräknad och faktiskt flugen sträcka minskat med omkring 8 procent.

– Det innebär att Sveriges möjligheter att beräkna utsläppen från flyget väsentligt förbättras. Och då ska man komma ihåg att Sverige redan ligger i framkant, säger Therése Sjöberg.

Projektet har samtidigt gett ytterligare kunskap som i framtiden kan leda till lägre bränsleförbrukning och därmed en minskning av flygets klimatpåverkan.

– Bland annat har det gett LFV nya möjligheter att kunna leda flygtrafiken på ett bättre sätt så att både utsläpp och kostnader minskar, avslutar Therése Sjöberg.

Här kan du läsa hela rapporten

Anm: De uppgifter som Sverige lämnar i sin klimatrapportering till EU baseras på mängden sålt flygbränsle, inte på FOI:s beräknade resultat

Till toppen