Transportstyrelsen föreslår höjd hastighet för buss

2012-09-21

Transportstyrelsen har lämnat ett förslag till regeringen om höjd högsta tillåtna hastighet för tunga bussar.

Regeringens transportpolitiska mål visar vilka områden som är prioriterade. Ett sådant område är att förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik.

100 km/tim förutsatt att det finns bilbälten

Transportstyrelsen föreslår regeringen att tunga bussar ska få föras i högst 100 km/tim om inte lägre hastighet är föreskriven för vägen. Förutsättningen är att det finns bilbältesplatser för samtliga passagerare.
I dag är den högsta tillåtna hastigheten för tung buss 90 km/tim.

Förslaget innebär att den höjda hastighetsgränsen ska gälla om bussen tagits i drift senare än den 31 december 2003 och samtliga platser (som bussen är registrerad för) är utrustade med bilbälten.

Den föreslagna regleringen berör främst linjebussföretag, charterbussföretag och bussföretag för fjärrtrafik. Den absoluta merparten av linjetrafiken bedrivs inom tättbebyggda områden och berörs inte av regleringen.

Ringa konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet

Transportstyrelsen bedömer att den ökade trafiksäkerhetsrisken med att tillåta högst 100 km/tim för buss är begränsad. Detsamma gäller de negativa miljökonsekvenserna.

Till toppen