Trafikverket föreläggs att åtgärda säkerhetsbrister

2024-01-09

Tåg står på snöig perrong och resenärer är på väg att kliva på. I samband med arbetet med tågplanen för 2023 införde Trafikverket ett nytt it-system och arbetssätt, MPK, Marknadsanpassad planering av kapacitet. Foto: Adobe Stock

Flera säkerhetsbrister fanns när Trafikverkets nya system för tågplanering, MPK, infördes. Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna: "Det här ställer krav på Trafikverket att analysera problemen, vidta lämpliga åtgärder och förhindra att det händer igen," säger Petra Särefjord, sektionschef vid Transportstyrelsen.

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafiken på större delen av Sveriges järnvägar. Varje år gör Trafikverket en tågplan med tidtabeller som gäller från mitten av december och ett år framåt. I samband med arbetet med tågplanen för 2023 införde Trafikverket ett nytt it-system och arbetssätt, MPK, Marknadsanpassad planering av kapacitet.

Arbetet med Trafikverkets tågplan för 2023 kantades av svårigheter och planeringen av tågtrafiken fungerade otillfredsställande. Transportstyrelsen fick signaler från bland annat tågoperatörer och via omvärldsbevakning att det eventuellt fanns säkerhetsbrister. Transportstyrelsen startade därför en tillsyn den 21 december 2022. Syftet var att kontrollera om införandet av det nya systemet, MPK, genomförts enligt gällande krav på säkerhetsstyrningssystem.

Sju områden har identifierats

Som ett resultat av tillsynen har Transportstyrelsen identifierat ett flertal brister inom Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem. Dessa brister visar att Trafikverket inte uppfyllt samtliga gällande säkerhetskrav vid införandet av MPK. Det handlar om brister i: 

 • Riskhantering
 • Samråd med andra parter
 • Kompetensstyrning
 • Övervakning
 • Roller, ansvar, ansvarsskyldighet och befogenheter inom organisationen
 • Integrering av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer
 • Information och kommunikation.
   

– Bristerna är allvarliga och därför förelägger vi nu Trafikverket att åtgärda dem. Trafikverket ska säkerställa att det finns förutsättningar att ta hand om egna och gemensamma risker i spårtrafiksystemet, säger Petra Särefjord.

Åtgärder för bättre säkerhetskontroll

Trafikverket ska nu göra en analys för att ta reda på orsakerna bakom de problem som identifieras. Redan under tillsynprocessen har Trafikverket fortlöpande vidtagit en del åtgärder för att hantera de risker som uppstått. Enligt beslutet ska Trafikverket vidta ytterligare åtgärder för att förbättra säkerhetsstyrningssystemet och det systematiska säkerhetsarbetet.

Trafikverket har fram till den 29 mars 2024 på sig att svara på föreläggandet.

Fakta: Fler tillsynsuppdrag gällande Trafikverkets arbete med tågplanering

 • Under våren 2023 beslutade Transportstyrelsen om ett vitesföreläggande mot Trafikverket om tågplaneprocessen för 2023. Föreläggandet beslutades utifrån järnvägsmarknadslagen och inriktades därför i första hand på marknadsfrågor kopplat till tågplaneprocessen. Transportstyrelsen kommer under 2024 följa upp denna tillsyn och granska om Trafikverket lever upp till de krav som finns gällande tåglägen för tågplanen för 2024.
 • Transportstyrelsen arbetar just nu med en tillsyn av Trafikverkets revisionsprocess (planering av tåglägen vid banarbete) för Tågplan 2023.