Bättre luftkvalitet med skärpt miljökontroll av bilen

2023-02-15

Transportstyrelsen har undersökt möjligheterna till skärpt miljökontroll vid besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer. Foto: Liza Simonsson/Transportstyrelsen Transportstyrelsen har undersökt möjligheterna till skärpt miljökontroll vid besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer. Foto: Liza Simonsson/Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har analyserat förutsättningar för mer omfattande miljökontroller när det är dags för bilbesiktning:
– Luftkvaliteten i Sverige har blivit bättre de senaste decennierna, men transporter är fortfarande en stor källa till luftföroreningar som påverkar hälsa och miljö negativt, säger Kjell-Olof Matsson, utredare på Transportstyrelsen.

I februari förra året fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna till skärpt miljökontroll vid besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer. Fokus ska vara ställt på åtgärder som gör luftkvaliteten bättre.

Idag slutredovisar Transportstyrelsen uppdraget till regeringen.

Utmaningar inom området

Miljökontrollerna vid besiktning är idag i huvudsak anpassade efter äldre fordon med sämre miljöprestanda än nyare. Nya fordon med trasig eller manipulerad avgasrening kan därför vara svåra att identifiera med nuvarande metoder.

Vad gäller partikelutsläpp kommer idag den största delen av vägtrafikens partikelutsläpp från slitage av väg, däck och bromsar och inte från avgaser.

– Det är också svårt att verkligen bedöma miljöeffekter av besiktningens miljökontroll. Det finns till exempel stora kunskapsluckor om utsläpp från avgasrening som inte fungerar och hur de egentligen påverkas av miljökontroller, säger Kjell-Olof Matsson.

Skärpta miljökrav – att kika vidare på

För att få bättre luftkvalitet bör kraven i första hand inriktas på kväveoxid- och partikelutsläpp från nyare personbilar och lastbilar. Möjliga vägar framåt:

  • Partikelantalsmätning av dieselbilar med partikelfilter. Kontrollmetoden är anpassad till moderna fordon och införs nu i några europeiska länder och skulle kunna användas vid svensk kontrollbesiktning.
  • Riktad kontroll av avgasernas kväveoxidhalt.
  • Kontrollmetoder och kriterier för att upptäcka manipulerad avgasreningsutrustning.
  • Skärpta krav på felindikator för fler fordonsslag och kontroll av OBD-kod för kontroll av felindikatorlampa.

Samtliga punkter behöver vid en skärpning utredas vidare.

Begränsad kunskap om A-traktorers miljöpåverkan

Idag görs ingen miljökontroll vid kontrollbesiktning av A-traktorer. En förutsättning för att kunna göra det är att det ställs beskaffenhetskrav på att en A-traktor ska ha avgasreningsutrustning.

Rapport

Förutsättningar för skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning som kan förbättra luftkvaliteten