Starka skäl till nytt register för arbetsmaskiner

2022-09-30

Bilden visar en arbetsmaskin som gräver. Transportstyrelsen föreslår nytt register för arbetsmaskiner. Foto: Adobe Stock

Ett nytt register för arbetsmaskiner förbättrar i grunden möjligheten till uppföljning av utsläpp av växthusgaser. Det visar den utredning som Transportstyrelsen nu är klar med.

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner. Idag finns inget sådant register och de flesta arbetsmaskiner omfattas inte heller av någon registreringsplikt. Därför saknas det också kunskap om vilken typ av motorer de har, hur de används och varifrån de kommer.

Det här ställer till problem när maskinernas utsläpp ska beräknas och följas upp. Utsläppen av växthusgaser från arbetsmaskiner bedöms också ha ökat de senaste tre åren, inom nästan alla andra sektorer har det skett en minskning.

Behov av ett nytt register

Det är grundläggande att ha kvalitativa underlag för att förstå inom vilka sektorer eller delsektorer styrmedel bör sättas in för att minska utsläpp. Transportstyrelsen gör därför bedömningen att det finns behov av att utöka registreringsplikten för arbetsmaskiner. Primärt av miljöskäl.

– Det saknas idag förutsättningar för just kontroll och styrning av arbetsmaskiners miljöpåverkan, säger Pernilla Bremer, utredare vid Transportstyrelsen.

Ett register skulle också underlätta vid marknadskontroll, upphandling och fungera brottsförebyggande mot bedrägerier och stöld.

Grannlandet Norge är ett av få länder som idag har ett register för arbetsmaskiner. Det är främst ett ägarskapsregister som är frivilligt och drivs av en fristående stiftelse.

– Det vi förordar är en annan typ av register, som är mer heltäckande och lagstyrt, som ger förutsättningar för kontroll och uppföljning på ett helt annat sätt, säger Svante Törnquist, utredare vid Transportstyrelsen.

Vilka arbetsmaskiner bör ingå i ett nytt register?

Arbetsmaskiner avger störst utsläpp de första åren. Allmänt finns en garantitid på tre år, vilket gör det lätt att identifiera de maskinerna för registrering under den perioden. Därmed föreslår Transportstyrelsen att nya maskiner och upp till tre år gamla ska registreras. Maskiner avregistreras sedan efter 20 år.

Det är också framför allt maskinstorlekar som används yrkesmässigt – som väger 1,5 ton eller mer – som föreslås ingå i registret.

Många arbetsmaskiner, till exempel vissa motorredskap som körs på allmän väg samt terrängmotorfordon och traktorer, är idag redan registreringspliktiga i Väg- och trafikregistret. För att undvika dubbelregistrering krävs att redan registrerade maskiner undantas från det nya registret.

Nytt register tidigast 2030

Just nu pågår ett omfattande teknikskifte då Transportstyrelsen byter it-stödsystem för Väg- och trafikregistret. Det saknas resurser att utveckla ett helt nytt register parallellt, så ett nytt register kan byggas först när teknikbytet är klart. Utvecklingsarbetet kan då ske 2027–2029 och ett nytt register tas i bruk 2030.

Kostnaden uppskattas till 35 miljoner kronor. Transportstyrelsen rekommenderar en finansiering genom årlig avgift på 150–225 kronor och en skyltavgift i samband med registreringen. Av den orsaken är det inte säkert att Transportstyrelsen är lämpligast att vara registerhållande myndighet.

Till rapporten: Register för arbetsmaskiner – förutsättningar för utökad registrering