Positiv utveckling av utbudet av tågresor

2022-05-18

Bild på tåg som står på en station
Transportstyrelsens rapport om utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer 1990-2021 visar att det långväga tågutbudet återhämtade sig något under det senaste året. Foto: Liza Simonsson

En rapport om pris- och utbudsutvecklingen på den svenska järnvägsmarknaden visar att det långväga tågutbudet, efter att ha minskat kraftigt under pandemin, återhämtade sig något under det senaste året.

Tillsammans med Järnvägsgruppen på Kungliga tekniska högskolan, KTH, följer Transportstyrelsen årligen pris- och utbudsutvecklingen på den svenska järnvägsmarknaden. Från 2010 och fram till pandemin förbättrades det långväga tågutbudet kontinuerligt, vilket medförde att resenärerna allteftersom kunde ta del av ett större och mer varierat utbud. Resenärerna fick även i genomsnitt lägre och mer differentierade biljettpriser. Det finns däremot en tydlig koncentration mot enstaka sträckor, där sträckan Stockholm-Göteborg särskilt sticker ut. 

Under pandemin minskade det långväga utbudet till motsvarande 69 procent av nivåerna för 2019. Under 2021 skedde en mindre återhämtning till 73 procent av 2019 års utbud. Det har alltså skett en återhämtning av tågutbudet men det är inte tillbaka på samma nivåer som observerades före pandemin. Faktum är att de flesta sträckor hade ett lägre utbud av tågresor det senaste året än 2010.

Återhämtningen ser olika ut mellan olika destinationer. Den är tydligast på sträckan mellan Stockholm och Göteborg, där utbudet ökade till att motsvara 86 procent av nivåerna för 2019. Tågutbudet har även fortsatt att minska mellan flera destinationer, till exempel på sträckan Stockholm och Sundsvall. 

– Människors resvanor har förändrats under pandemin. Det finns frågetecken kring om det långväga resandet, och då särskilt tjänsteresandet, någonsin kommer att återgå till de nivåer som rådde före pandemin och vad det i så fall skulle innebära för utvecklingen på marknaden. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen är stor. Men det är troligt att effekterna av pandemin, oavsett vilka, kommer att leva kvar på marknaden långt efter att pandemin klingat av, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen.

Rapport: Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2021

Till toppen